ตัวชี้วัดที่ 032: ร้อยละการส่งต่อผู้ป่วยนอกเขตสุขภาพลดลง

77 Provinces KPI Template
Map

ร้อยละ

100

ค่าเป้าหมาย
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
- - - <= 10.00
Chart

ผลงานรวม

ร้อยละ 100

จำนวนที่ผ่าน

13 100%

จำนวนที่ไม่ผ่าน

0 0%

(ข้อมูลจาก HDC : 16 เมษายน 2564 08:29)
Download your KPIs in CSV format.

Open it in a spreadsheet and perform your own calculations, graphing etc.

Data
แสดง 1 ถึง 13 จาก 13 ผลลัพธ์
เขตQ4 (<= 10.00)ผลงาน (ร้อยละ)FilesQuick Win Q1Quick Win Q2Quick Win Q2Quick Win Q4Last update
เขตฯ 01-542021-04-16 08:30:10
เขตฯ 02-1,3132021-04-09 11:15:41
เขตฯ 03-3,4792021-04-09 11:15:40
เขตฯ 04-2,3402021-04-09 11:15:23
เขตฯ 05-6,4792021-04-09 11:15:45
เขตฯ 06-3,5932021-04-09 11:15:24
เขตฯ 07-1712021-04-09 11:15:31
เขตฯ 08-1,5712021-04-09 11:15:52
เขตฯ 09-1232021-04-09 11:15:27
เขตฯ 10-2602021-04-09 11:15:32
เขตฯ 11-8652021-04-09 11:15:48
เขตฯ 12-1372021-04-16 08:30:23
เขตฯ 13---
 020,385 100.00      
KPI Template

รายละเอียดตัวชี้วัด.

ตัวแปร

A = จำนวนผู้ป่วย 4 สาขา ที่ส่งต่อออกนอกเขตสุขภาพปี 2563 (คน)

B = จำนวนผู้ป่วย 4 สาขา ที่ส่งต่อออกนอกเขตสุขภาพปี 2564 (คน)

สูตรคำนวณ ((A-B)/A)X100
เกณฑ์เป้าหมาย <= ลดลงร้อยละ 10
Download
ประวัติการปรับปรุง Template
View more
รายละเอียด KPI Template >>