ตัวชี้วัดที่ 008.2: ร้อยละของ รพ. ขนาด M2 ขี้นไปที่มีการจัดตั้งคลินิกผู้สูงอายุระดับพื้นฐานขึ้นไป

Map

ร้อยละ

68.42

ค่าเป้าหมาย
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
- = 75.00 - = 100.00
Chart

ผลงานรวม

ร้อยละ 68.42

จำนวนที่ผ่าน

0 0%

จำนวนที่ไม่ผ่าน

13 100%

Download your KPIs in CSV format.

Open it in a spreadsheet and perform your own calculations, graphing etc.

Data
แสดง 1 ถึง 13 จาก 13 ผลลัพธ์
เขตQ2 (= 75.00)Q4 (= 100.00)ผลงาน (ร้อยละ)FilesQuick Win Q1Quick Win Q2Quick Win Q2Quick Win Q4Last update
เขตฯ 01-002021-01-22 22:38:53
เขตฯ 02-002021-01-22 22:38:54
เขตฯ 03-002021-01-22 22:38:54
เขตฯ 04-002021-01-22 22:38:48
เขตฯ 05196768.4268.422021-03-27 21:02:22
เขตฯ 06-002021-01-22 22:38:48
เขตฯ 07-002021-01-22 22:38:51
เขตฯ 08-002021-01-22 22:38:58
เขตฯ 09-002021-01-22 22:38:49
เขตฯ 10-002021-01-22 22:38:51
เขตฯ 11-002021-01-22 22:38:57
เขตฯ 12-002021-01-22 22:38:58
เขตฯ 13----
 1967  68.42      
KPI Template

รายละเอียดตัวชี้วัด.

ตัวแปร

A = จำนวนโรงพยาบาลขนาด M2 ขึ้นไปที่มีบริการคลินิกผู้สูงอายุระดับ (แห่ง)

B = จำนวนโรงพยาบาลขนาด M2 ขึ้นไปที่มีบริการคลินิกผู้สูงอายุระดับคุณภาพ (แห่ง)

C = จำนวนโรงพยาบาลขนาด M2 ขึ้นไปทั้งหมด (แห่ง)

สูตรคำนวณ ((A+B)/C)*100
เกณฑ์เป้าหมาย = ระดับพื้นฐานขึ้นไป 100%
Download
ประวัติการปรับปรุง Template
View more
รายละเอียด KPI Template >>