ตัวชี้วัดที่ 064.2: ร้อยละความสำเร็จของส่วนราชการในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขที่ดำเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐผ่านเกณฑ์ที่กำหนด (สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด)

Map

ร้อยละ

96.05

ค่าเป้าหมาย
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
>= 95.00 >= 95.00 >= 95.00 >= 95.00
Chart

ผลงานรวม

ร้อยละ 96.05

จำนวนที่ผ่าน

9 69.23%

จำนวนที่ไม่ผ่าน

4 30.77%

Download your KPIs in CSV format.

Open it in a spreadsheet and perform your own calculations, graphing etc.

Data
แสดง 1 ถึง 13 จาก 13 ผลลัพธ์
เขตQ1 (>= 95.00)Q2 (>= 95.00)Q3 (>= 95.00)Q4 (>= 95.00)ผลงาน (ร้อยละ)FilesQuick Win Q1Quick Win Q2Quick Win Q2Quick Win Q4Last update
เขตฯ 0188100.00100.00100.002021-04-02 14:56:54
เขตฯ 0254100.0080.0080.002021-04-03 00:02:08
เขตฯ 035480.0080.0080.002021-04-02 14:56:55
เขตฯ 048887.50100.00100.002021-04-03 00:02:02
เขตฯ 0588100.00100.00100.002021-04-02 14:56:57
เขตฯ 0688100.00100.00100.002021-04-02 14:56:49
เขตฯ 0744100.00100.00100.002021-04-02 14:56:52
เขตฯ 0877100.00100.00100.002021-04-02 14:56:52
เขตฯ 0944100.00100.00100.002021-04-02 14:56:50
เขตฯ 1055100.00100.00100.002021-04-02 14:56:52
เขตฯ 1177100.00100.00100.002021-04-02 14:56:58
เขตฯ 1276100.0085.7185.712021-04-03 00:02:14
เขตฯ 13---
 7673    96.05      
KPI Template

รายละเอียดตัวชี้วัด.

ตัวแปร

A = จำนวนสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดที่ดำเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐผ่านเกณฑ์ที่กำหนด (จังหวัด)

B = จำนวนสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด (76 แห่ง) (จังหวัด)

สูตรคำนวณ (A/B) X 100
เกณฑ์เป้าหมาย >= ระดับ 5 (ร้อยละ 95)
Download
ประวัติการปรับปรุง Template
View more
รายละเอียด KPI Template >>