ตัวชี้วัดที่ 036: ร้อยละของผูู้ป่วยโรคซึมเศร้าเข้าถึงบริการสุขภาพจิต

Map

ร้อยละ

81.93

ค่าเป้าหมาย
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
- >= 36.00 >= 54.00 >= 71.00
Chart

ผลงานรวม

ร้อยละ 81.93

จำนวนที่ผ่าน

1 100%

จำนวนที่ไม่ผ่าน

0 0%

Download your KPIs in CSV format.

Open it in a spreadsheet and perform your own calculations, graphing etc.

Data
แสดง 1 ถึง 1 จาก 1 ผลลัพธ์
จังหวัดQ2 (>= 36.00)Q3 (>= 54.00)Q4 (>= 71.00)ผลงาน (ร้อยละ)FilesQuick Win Q1Quick Win Q2Quick Win Q2Quick Win Q4Last update
ข้อมูลระดับประเทศ(ไม่รวม กทม.)1,090,4781,330,94781.9381.932021-04-09 14:46:01
 1,090,4781,330,947   81.93      
KPI Template

รายละเอียดตัวชี้วัด.

ตัวแปร

A = จำนวนผู้ป่วยโรคซึมเศร้าที่เข้าถึงบริการสะสมตั้งแต่ปีงบประมาณ 2552 จนถึงปีประมาณ 2564 ที่มีภูมิลำเนาตามทะเบียนบ้านของจังหวัดที่รับผิดชอบในเขตสุขภาพ (คน)

B = จำนวนผู้ป่วยโรคซึมเศร้าคาดประมาณของจังหวัดที่รับผิดชอบในเขตสุขภาพ จากความชุกที่ได้จากการสำรวจ (คน)

สูตรคำนวณ (A/B)X100
เกณฑ์เป้าหมาย >= ≥ ร้อยละ 71
Download
ประวัติการปรับปรุง Template
View more
รายละเอียด KPI Template >>