ตัวชี้วัดที่ 022.2: ร้อยละของผู้ป่วยกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการดูแลจาก อสม. หมอประจำบ้าน มีคุณภาพชีวิตที่ดี

Map

ร้อยละ

0

ค่าเป้าหมาย
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
- - >= 35.00 >= 70.00
Chart

ผลงานรวม

ร้อยละ 0

จำนวนที่ผ่าน

0 0%

จำนวนที่ไม่ผ่าน

13 100%

Download your KPIs in CSV format.

Open it in a spreadsheet and perform your own calculations, graphing etc.

Data
แสดง 1 ถึง 13 จาก 13 ผลลัพธ์
เขตQ3 (>= 35.00)Q4 (>= 70.00)ผลงาน (ร้อยละ)FilesQuick Win Q1Quick Win Q2Quick Win Q2Quick Win Q4Last update
เขตฯ 01--2021-01-13 11:14:29
เขตฯ 02--2021-01-13 11:14:29
เขตฯ 03-02021-04-02 11:36:22
เขตฯ 04002021-04-02 11:36:26
เขตฯ 05--2021-01-13 11:14:29
เขตฯ 06002021-04-02 11:36:29
เขตฯ 07--2021-01-13 11:14:29
เขตฯ 08--2021-01-13 11:14:29
เขตฯ 09--2021-01-13 11:14:29
เขตฯ 10--2021-01-13 11:14:29
เขตฯ 11--2021-01-13 11:14:29
เขตฯ 12--2021-01-13 11:14:29
เขตฯ 13---
 00         
KPI Template

รายละเอียดตัวชี้วัด.

ตัวแปร

A = จำนวนผู้ป่วยกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการดูแลจาก อสม. หมอประจำบ้าน มีคุณภาพชีวิตที่ดี (คน)

B = จำนวนผู้ป่วยกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการดูแลจาก อสม. หมอประจำบ้าน (คน)

สูตรคำนวณ (A/B)X100
เกณฑ์เป้าหมาย >= ร้อยละ 70
Download
ประวัติการปรับปรุง Template
View more
รายละเอียด KPI Template >>