ตัวชี้วัดที่ 043: ร้อยละผู้ป่วยต้อกระจกชนิดบอด (Blinding Cataract) ได้รับการผ่าตัดภายใน 30 วัน

Map

ร้อยละ

72.84

ค่าเป้าหมาย
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
>= 85.00 >= 85.00 >= 85.00 >= 85.00
Chart

ผลงานรวม

ร้อยละ 72.84

จำนวนที่ผ่าน

0 0%

จำนวนที่ไม่ผ่าน

13 100%

Download your KPIs in CSV format.

Open it in a spreadsheet and perform your own calculations, graphing etc.

Data
แสดง 1 ถึง 13 จาก 13 ผลลัพธ์
เขตQ1 (>= 85.00)Q2 (>= 85.00)Q3 (>= 85.00)Q4 (>= 85.00)ผลงาน (ร้อยละ)FilesQuick Win Q1Quick Win Q2Quick Win Q2Quick Win Q4Last update
เขตฯ 01002021-01-22 22:44:17
เขตฯ 02002021-01-22 22:44:18
เขตฯ 03002021-01-22 22:44:18
เขตฯ 04002021-01-22 22:44:12
เขตฯ 05002021-01-22 22:44:19
เขตฯ 06002021-01-22 22:44:12
เขตฯ 07002021-01-22 22:44:15
เขตฯ 08002021-01-22 22:44:22
เขตฯ 098451,16072.8472.842021-03-27 21:11:07
เขตฯ 10002021-01-22 22:44:15
เขตฯ 11002021-01-22 22:44:21
เขตฯ 12002021-01-22 22:44:22
เขตฯ 13002021-01-22 22:44:22
 8451,160    72.84      
KPI Template

รายละเอียดตัวชี้วัด.

ตัวแปร

A = จำนวนผู้ป่วยต้อกระจกชนิดบอด (Blinding Cataract) ที่ได้รับการผ่าตัด ภายใน 30 วัน (คน)

B = จำนวนผู้ป่วยต้อกระจกชนิดบอด (Blinding Cataract) ที่ได้รับการวินิจฉัย (คน)

สูตรคำนวณ (A/B)*100
เกณฑ์เป้าหมาย >= ร้อยละ 85
Download
ประวัติการปรับปรุง Template
View more
รายละเอียด KPI Template >>