ตัวชี้วัดที่ 055: ร้อยละเมืองสมุนไพรผ่านเกณฑ์การประเมิน

Map

ร้อยละ

0

ค่าเป้าหมาย
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
- - - >= 70.00
Chart

ผลงานรวม

ร้อยละ 0

จำนวนที่ผ่าน

0 0%

จำนวนที่ไม่ผ่าน

13 100%

Download your KPIs in CSV format.

Open it in a spreadsheet and perform your own calculations, graphing etc.

Data
แสดง 1 ถึง 13 จาก 13 ผลลัพธ์
เขตQ4 (>= 70.00)ผลงาน (ร้อยละ)FilesQuick Win Q1Quick Win Q2Quick Win Q2Quick Win Q4Last update
เขตฯ 01-02021-04-09 12:16:20
เขตฯ 02-02021-04-09 12:15:04
เขตฯ 03-02021-04-09 12:15:50
เขตฯ 04-02021-04-09 11:56:18
เขตฯ 05-02021-04-09 12:09:25
เขตฯ 06-02021-04-09 12:00:03
เขตฯ 07-02021-04-09 12:19:52
เขตฯ 08-02021-04-09 12:21:10
เขตฯ 09-02021-04-09 12:02:59
เขตฯ 10-02021-04-09 12:22:02
เขตฯ 11-02021-04-09 12:06:39
เขตฯ 12-02021-04-09 12:26:51
เขตฯ 13---
 00        
KPI Template

รายละเอียดตัวชี้วัด.

ตัวแปร

A = จำนวนเมืองสมุนไพร ผ่านเกณฑ์การประเมินตามตัวชี้วัดของแต่ละคลัสเตอร์ 3 ใน 4 ข้อ ()

B = จำนวนเมืองสมุนไพรทั้งหมด 14 จังหวัด ()

สูตรคำนวณ (A/B) X 100
เกณฑ์เป้าหมาย >= ร้อยละ 70
Download
ประวัติการปรับปรุง Template
View more
รายละเอียด KPI Template >>