ตัวชี้วัดที่ 008.1: ร้อยละของ รพ. ขนาด M2 ขึ้นไปที่มีการจัดตั้งคลินิกผู้สูงอายุระดับคุณภาพ

Map

ร้อยละ

45.45

ค่าเป้าหมาย
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
- >= 25.00 - >= 30.00
Chart

ผลงานรวม

ร้อยละ 45.45

จำนวนที่ผ่าน

1 7.69%

จำนวนที่ไม่ผ่าน

12 92.31%

Download your KPIs in CSV format.

Open it in a spreadsheet and perform your own calculations, graphing etc.

Data
แสดง 1 ถึง 13 จาก 13 ผลลัพธ์
เขตQ2 (>= 25.00)Q4 (>= 30.00)ผลงาน (ร้อยละ)FilesQuick Win Q1Quick Win Q2Quick Win Q2Quick Win Q4Last update
เขตฯ 01-02021-01-22 22:38:33
เขตฯ 02-02021-01-22 22:38:34
เขตฯ 03-02021-01-22 22:38:34
เขตฯ 04-02021-01-22 22:38:27
เขตฯ 05221045.4545.452021-03-27 21:02:00
เขตฯ 06-02021-01-22 22:38:28
เขตฯ 07-02021-01-22 22:38:31
เขตฯ 08-02021-01-22 22:38:38
เขตฯ 09-02021-01-22 22:38:29
เขตฯ 10-02021-01-22 22:38:31
เขตฯ 11-02021-01-22 22:38:37
เขตฯ 12-02021-01-22 22:38:38
เขตฯ 13---
 2210  45.45      
KPI Template

รายละเอียดตัวชี้วัด.

ตัวแปร

A = จำนวนโรงพยาบาลขนาด M2 ขึ้นไปที่มีบริการคลินิกผู้สูงอายุระดับคุณภาพ (แห่ง)

B = จำนวนโรงพยาบาลขนาด M2 ขึ้นไปทั้งหมด (แห่ง)

สูตรคำนวณ (A/B)X100
เกณฑ์เป้าหมาย >= ระดับคุณภาพ ≥ 30%
Download
ประวัติการปรับปรุง Template
View more
รายละเอียด KPI Template >>