ตัวชี้วัดที่ 058: ร้อยละของเขตสุขภาพที่มีการบริหารจัดการกำลังคนที่มีประสิทธิภาพ

Map

จำนวน

4

ค่าเป้าหมาย
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
- >= 1.00 - >= 1.00
Chart

ผลงานรวม

จำนวน 4

จำนวนที่ผ่าน

4 30.77%

จำนวนที่ไม่ผ่าน

9 69.23%

Download your KPIs in CSV format.

Open it in a spreadsheet and perform your own calculations, graphing etc.

Data
แสดง 1 ถึง 13 จาก 13 ผลลัพธ์
เขตQ2 (>= 1.00)Q4 (>= 1.00)ผลงาน (จำนวน)FilesQuick Win Q1Quick Win Q2Quick Win Q2Quick Win Q4Last update
เขตฯ 0100.000.002021-03-25 14:30:22
เขตฯ 0211.001.002021-03-11 13:03:22
เขตฯ 0300.000.002021-03-11 13:03:57
เขตฯ 0400.000.002021-03-11 13:04:01
เขตฯ 0500.000.002021-03-11 13:04:05
เขตฯ 0600.000.002021-03-11 13:04:09
เขตฯ 0711.001.002021-03-11 13:03:34
เขตฯ 0811.001.002021-03-11 13:03:38
เขตฯ 0900.000.002021-03-11 13:04:13
เขตฯ 1011.001.002021-03-11 13:03:47
เขตฯ 1100.000.002021-03-11 13:04:17
เขตฯ 1200.000.002021-03-11 13:04:25
เขตฯ 1300.000.002021-03-11 13:04:21
 4  4.00      
KPI Template

รายละเอียดตัวชี้วัด.

ตัวแปร

A = จำนวนเขตสุขภาพที่มีตำแหน่งว่างผ่านเกณฑ์ไม่เกิน ร้อยละ 4 (เขต)

สูตรคำนวณ A
เกณฑ์เป้าหมาย >= ≥ 9 เขตสุขภาพผ่านเกณฑ์ ตำแหน่งว่างคงเหลือไม่เกินร้อยละ 4
Download
ประวัติการปรับปรุง Template
View more
รายละเอียด KPI Template >>