ตัวชี้วัดที่ 007.1: ร้อยละของประชากรสูงอายุที่มีพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์

Map

ร้อยละ

30.75

ค่าเป้าหมาย
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
- >= 40.00 >= 50.00 >= 50.00
Chart

ผลงานรวม

ร้อยละ 30.75

จำนวนที่ผ่าน

0 0%

จำนวนที่ไม่ผ่าน

13 100%

Download your KPIs in CSV format.

Open it in a spreadsheet and perform your own calculations, graphing etc.

Data
แสดง 1 ถึง 13 จาก 13 ผลลัพธ์
เขตQ2 (>= 40.00)Q3 (>= 50.00)Q4 (>= 50.00)ผลงาน (ร้อยละ)FilesQuick Win Q1Quick Win Q2Quick Win Q2Quick Win Q4Last update
เขตฯ 016,39435,30618.1118.112021-04-07 14:07:16
เขตฯ 0213,42937,57535.7435.742021-04-07 14:18:43
เขตฯ 035,71616,98233.6633.662021-04-07 14:36:04
เขตฯ 047,49343,63917.1717.172021-04-07 14:48:43
เขตฯ 0529,49760,10349.0849.082021-04-07 15:10:55
เขตฯ 0610,63344,06424.1324.132021-04-07 15:17:20
เขตฯ 0773,386214,73034.1834.182021-04-07 15:19:06
เขตฯ 0818,22357,66431.6031.602021-04-07 15:24:24
เขตฯ 095,57328,19919.7619.762021-04-07 15:27:13
เขตฯ 1015,83788,73017.8517.852021-04-07 15:33:48
เขตฯ 1125,23660,97141.3941.392021-04-07 15:36:35
เขตฯ 1220,73966,96930.9730.972021-04-07 15:39:13
เขตฯ 13---
 232,156754,932   30.75      
KPI Template

รายละเอียดตัวชี้วัด.

ตัวแปร

A = จำนวนผู้สูงอายุที่ได้รับการประเมินมีพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์ (คน)

B = จำนวนผู้สูงอายุทั้งหมดที่ได้รับการประเมิน (คน)

สูตรคำนวณ (A/B)X100
เกณฑ์เป้าหมาย >= 50
Download
ประวัติการปรับปรุง Template
View more
รายละเอียด KPI Template >>