ตัวชี้วัดที่ 003.1: เด็กไทยมีระดับสติปัญญาเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 100

Map

ร้อยละ

0

ค่าเป้าหมาย
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
- - - >= 100.00
Chart

ผลงานรวม

ร้อยละ 0

จำนวนที่ผ่าน

0 -%

จำนวนที่ไม่ผ่าน

0 -%

View/Download monthly report.
View

ระบบจะตัดข้อมูลทุกวันที่ 10 ของเดือนโดยอัตโนมัติ

Data
Print
แสดง 1 ถึง 1 จาก 1 ผลลัพธ์
จังหวัดQ4 (>= 100.00)FilesLast update
กรมสุขภาพจิต---
 00    
KPI Template

รายละเอียดตัวชี้วัด.

ตัวแปร

A = ผลรวมของคะแนน IQ ของเด็กนักเรียนไทยกลุ่มตัวอย่าง (คะแนน)

B = จำนวนเด็กนักเรียนไทยที่เป็นกลุ่มตัวอย่างในปีที่สำรวจ (คน)

สูตรคำนวณ A/B
เกณฑ์เป้าหมาย >= ระดับสติปัญญาเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 100
Download
ประวัติการปรับปรุง Template
View more
รายละเอียด KPI Template >>
ประวัติการบันทึก
Today
log