ตัวชี้วัดที่ 041.1: ร้อยละของผู้ป่วยที่ได้รับการรักษาด้วยการผ่าตัดภายในระยะเวลา 4 สัปดาห์

Map

ร้อยละ

77.52

ค่าเป้าหมาย
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
- >= 70.00 - >= 70.00
Chart

ผลงานรวม

ร้อยละ 77.52

จำนวนที่ผ่าน

1 100%

จำนวนที่ไม่ผ่าน

0 0%

View/Download monthly report.
View

ระบบจัดตัดข้อมูลทุกวันที่ 10 ของเดือนโดยอัตโนมัติ

Data
Print
แสดง 1 ถึง 13 จาก 13 ผลลัพธ์
เขตQ2 (>= 70.00)Q4 (>= 70.00)FilesLast update
เขตฯ 01002021-01-22 22:42:49
เขตฯ 02002021-01-22 22:42:51
เขตฯ 03002021-01-22 22:42:51
เขตฯ 04002021-01-22 22:42:44
เขตฯ 05002021-01-22 22:42:52
เขตฯ 06002021-01-22 22:42:44
เขตฯ 07002021-01-22 22:42:47
เขตฯ 08002021-01-22 22:42:55
เขตฯ 09002021-01-22 22:42:46
เขตฯ 10002021-01-22 22:42:48
เขตฯ 1136246777.522021-04-03 06:10:20
เขตฯ 12002021-01-22 22:42:55
เขตฯ 13002021-01-22 22:42:55
 36246777.52    
KPI Template

รายละเอียดตัวชี้วัด.

ตัวแปร

A = จำนวนผู้ป่วยที่แพทย์วางแผนการรักษาด้วยการผ่าตัดและได้รับการผ่าตัดรักษา ≤4 สัปดาห์ นับตามเกณฑ์ที่กำหนด (คน)

B = จำนวนผู้ป่วยที่ได้รับการผ่าตัดเพื่อรักษามะเร็งทั้งหมดในปีที่รายงาน (คน)

สูตรคำนวณ (A/B)X100
เกณฑ์เป้าหมาย >= 70
Download
ประวัติการปรับปรุง Template
View more
รายละเอียด KPI Template >>
ประวัติการบันทึก
Today
log