ตัวชี้วัดที่ 025.1: อัตราความสำเร็จการรักษาผู้ป่วยวัณโรคปอดรายใหม่

Map

ร้อยละ

0

ค่าเป้าหมาย
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
- - - >= 88.00
Chart

ผลงานรวม

ร้อยละ 0

จำนวนที่ผ่าน

0 0%

จำนวนที่ไม่ผ่าน

13 100%

Download your KPIs in CSV format.

Open it in a spreadsheet and perform your own calculations, graphing etc.

Data
แสดง 1 ถึง 13 จาก 13 ผลลัพธ์
เขตQ4 (>= 88.00)ผลงาน (ร้อยละ)FilesQuick Win Q1Quick Win Q2Quick Win Q2Quick Win Q4Last update
เขตฯ 01--2021-01-21 11:23:02
เขตฯ 02--2021-01-21 11:23:02
เขตฯ 03--2021-01-21 11:23:02
เขตฯ 04--2021-01-21 11:23:02
เขตฯ 05--2021-01-21 11:23:02
เขตฯ 06002021-04-08 14:49:20
เขตฯ 07--2021-01-21 11:23:02
เขตฯ 08--2021-01-21 11:23:02
เขตฯ 09--2021-01-21 11:23:02
เขตฯ 10--2021-01-21 11:23:02
เขตฯ 11--2021-01-21 11:23:02
เขตฯ 12--2021-01-21 11:23:02
เขตฯ 13---
 00        
KPI Template

รายละเอียดตัวชี้วัด.

ตัวแปร

A = จำนวนผู้ป่วยวัณโรคปอดรายใหม่ ที่ขึ้นทะเบียน ในไตรมาสที่ 1 ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (เดือนตุลาคม - ธันวาคม พ.ศ. 2563) โดยมีผลการรักษาหาย (Cured) รวมกับรักษาครบ (Completed) โดยครบรอบรายงานผลการรักษา ในวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2564 (คน)

B = จำนวนผู้ป่วยวัณโรคปอดรายใหม่ ที่ขึ้นทะเบียน ในไตรมาสที่ 1 ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (เดือนตุลาคม - ธันวาคม พ.ศ. 2563) (คน)

สูตรคำนวณ (A/B)X100
เกณฑ์เป้าหมาย >= 88
Download
ประวัติการปรับปรุง Template
View more
รายละเอียด KPI Template >>