ตัวชี้วัดที่ 060.2.1: ระดับกรม และสป. (ส่วนกลาง)

Map

จำนวน

0

ค่าเป้าหมาย
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
- - - >= 1.00
Chart

ผลงานรวม

จำนวน 0

จำนวนที่ผ่าน

0 -%

จำนวนที่ไม่ผ่าน

0 -%

Download your KPIs in CSV format.

Open it in a spreadsheet and perform your own calculations, graphing etc.

Data
แสดง 1 ถึง 9 จาก 9 ผลลัพธ์
จังหวัดQ4 (>= 1.00)ผลงาน (จำนวน)FilesQuick Win Q1Quick Win Q2Quick Win Q2Quick Win Q4Last update
สป.สธ.-2022-01-31 10:58:24
กรมการแพทย์-2022-01-31 10:58:24
กรมควบคุมโรค-2022-01-31 10:58:24
กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก-2022-01-31 10:58:24
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์-2022-01-31 10:58:24
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ-2022-01-31 10:58:24
กรมสุขภาพจิต-2022-01-31 10:58:24
กรมอนามัย-2022-01-31 10:58:24
อย.-2022-01-31 10:58:24
 0        
KPI Template

รายละเอียดตัวชี้วัด.

ตัวแปร

A = จำนวนหน่วยงานสังกัดกรม และสป. (ส่วนกลาง) ที่เป็นองค์กรแห่งความสุขที่มีคุณภาพ กรมละ 1 แห่ง (แห่ง)

สูตรคำนวณ A
เกณฑ์เป้าหมาย >= 1
Download
ประวัติการปรับปรุง Template
View more
รายละเอียด KPI Template >>
ประวัติการบันทึก
Today
log