ตัวชี้วัดที่ 063: ร้อยละของส่วนราชการและหน่วยงานสังกัดกระทรวงสาธารณสุขผ่านเกณฑ์ การตรวจสอบและประเมินผลระบบการควบคุมภายใน

Map

ร้อยละ

88.4

ค่าเป้าหมาย
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
- >= 70.00 >= 75.00 >= 80.00
Chart

ผลงานรวม

ร้อยละ 88.4

จำนวนที่ผ่าน

1 100%

จำนวนที่ไม่ผ่าน

0 0%

View/Download monthly report.
View

ระบบจะตัดข้อมูลทุกวันที่ 10 ของเดือนโดยอัตโนมัติ

Data
Print
แสดง 1 ถึง 1 จาก 1 ผลลัพธ์
จังหวัดQ2 (>= 70.00)Q3 (>= 75.00)Q4 (>= 80.00)FilesLast update
ภาพรวมกระทรวงสาธารณสุข76286288.4081.0886.2988.402022-10-04 14:03:29
 76286288.40     
KPI Template

รายละเอียดตัวชี้วัด.

ตัวแปร

A = จำนวนส่วนราชการและหน่วยงานสังกัดกระทรวงสาธารณสุขที่ผ่านเกณฑ์การประเมิน ตั้งแต่ร้อยละ 80 หรือ 4 คะแนนขึ้นไป (แห่ง)

B = จำนวนส่วนราชการและหน่วยงานสังกัดกระทรวงสาธารณสุขที่ได้รับการประเมิน และจัดส่งรายงานผลการประเมินให้กลุ่มตรวจสอบภายในระดับกระทรวง ภายในระยะเวลาที่กำหนด (แห่ง)

สูตรคำนวณ (A/B)*100
เกณฑ์เป้าหมาย >= ร้อยละ 80
Download
ประวัติการปรับปรุง Template
View more
รายละเอียด KPI Template >>
ประวัติการบันทึก
Today
2022-10-04 14:03:29
Update: นนทบุรี

by กัลลิดา

log