ตัวชี้วัดที่ 064.2: ร้อยละความสำเร็จของส่วนราชการในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขที่ดำเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐผ่านเกณฑ์ที่กำหนด (สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด)

Map

ร้อยละ

0

ค่าเป้าหมาย
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
>= 100.00 >= 100.00 >= 100.00 >= 100.00
Chart

ผลงานรวม

ร้อยละ 0

จำนวนที่ผ่าน

0 0%

จำนวนที่ไม่ผ่าน

12 100%

View/Download monthly report.
View

ระบบจะตัดข้อมูลทุกวันที่ 10 ของเดือนโดยอัตโนมัติ

Data
Print
แสดง 1 ถึง 13 จาก 13 ผลลัพธ์
เขตQ1 (>= 100.00)Q2 (>= 100.00)Q3 (>= 100.00)Q4 (>= 100.00)FilesLast update
เขตฯ 01800.00100.000.002023-01-01 00:02:12
เขตฯ 02500.00100.000.002023-01-01 00:02:14
เขตฯ 03500.00100.000.002023-01-01 00:02:14
เขตฯ 04800.00100.000.002023-01-01 00:02:05
เขตฯ 05800.00100.000.002023-01-01 00:02:16
เขตฯ 06800.00100.000.002023-01-01 00:02:05
เขตฯ 07400.00100.000.002023-01-01 00:02:09
เขตฯ 08700.00100.000.002023-01-01 00:02:10
เขตฯ 09400.00100.000.002023-01-01 00:02:07
เขตฯ 10500.00100.000.002023-01-01 00:02:10
เขตฯ 11700.00100.000.002023-01-01 00:02:18
เขตฯ 12700.00100.000.002023-01-01 00:02:20
เขตฯ 13---
 7600.00      
KPI Template

รายละเอียดตัวชี้วัด.

ตัวแปร

A = จำนวนสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดที่ดำเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐผ่านเกณฑ์ที่กำหนด (แห่ง)

B = จำนวนสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด (76 แห่ง) (แห่ง)

สูตรคำนวณ (A/B)*100
เกณฑ์เป้าหมาย >= ร้อยละ100
Download
ประวัติการปรับปรุง Template
View more
รายละเอียด KPI Template >>
ประวัติการบันทึก
Today
log