ตัวชี้วัดที่ 028: ร้อยละของโรงพยาบาลระดับ A,S,M1,M2 มีการพัฒนาศักยภาพรองรับผู้ป่วย โควิดและโรคติดเชื้อทางเดินหายใจ

Map

ร้อยละ

0

ค่าเป้าหมาย
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
>= 20.00 >= 40.00 >= 60.00 >= 80.00
Chart

ผลงานรวม

ร้อยละ 0

จำนวนที่ผ่าน

0 -%

จำนวนที่ไม่ผ่าน

0 -%

View/Download monthly report.
View

ระบบจะตัดข้อมูลทุกวันที่ 10 ของเดือนโดยอัตโนมัติ

Data
Print
แสดง 1 ถึง 13 จาก 13 ผลลัพธ์
เขตQ1 (>= 20.00)Q2 (>= 40.00)Q3 (>= 60.00)Q4 (>= 80.00)FilesLast update
เขตฯ 01---
เขตฯ 02---
เขตฯ 03---
เขตฯ 04---
เขตฯ 05---
เขตฯ 06---
เขตฯ 07---
เขตฯ 08---
เขตฯ 09---
เขตฯ 10---
เขตฯ 11---
เขตฯ 12---
เขตฯ 13---
 00       
KPI Template

รายละเอียดตัวชี้วัด.

ตัวแปร

A = โรงพยาบาลระดับ A,S,M1,M2 ในเขตสุขภาพ, โรงพยาบาลสังกัดกรมการแพทย์ ที่ได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้และทำการประเมินตาม Checklist ตามแบบฟอร์มของกรมการแพทย์ (แห่ง)

B = โรงพยาบาลระดับ A,S,M1,M2 ทั้งหมด และโรงพยาบาลสังกัดกรมการแพทย์ (แห่ง)

สูตรคำนวณ (A/B)*100
เกณฑ์เป้าหมาย >= ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80
Download
ประวัติการปรับปรุง Template
View more
รายละเอียด KPI Template >>
ประวัติการบันทึก
Today
log