ตัวชี้วัดที่ 022: จำนวนการจัดตั้งหน่วยบริการปฐมภูมิและเครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิ ตามพระราชบัญญัติระบบสุขภาพปฐมภูมิ พ.ศ. 2562

Map

จำนวน

2879

ค่าเป้าหมาย
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
- >= 2600.00 >= 2800.00 >= 3000.00
Chart

ผลงานรวม

จำนวน 2879

จำนวนที่ผ่าน

0 0%

จำนวนที่ไม่ผ่าน

12 100%

Download your KPIs in CSV format.

Open it in a spreadsheet and perform your own calculations, graphing etc.

Data
แสดง 1 ถึง 13 จาก 13 ผลลัพธ์
เขตQ2 (>= 2600.00)Q3 (>= 2800.00)Q4 (>= 3000.00)ผลงาน (จำนวน)FilesQuick Win Q1Quick Win Q2Quick Win Q2Quick Win Q4Last update
เขตฯ 01335323.00335.00335.002022-07-18 09:58:16
เขตฯ 02170170.00170.00170.002022-07-18 10:02:07
เขตฯ 03172167.00172.00172.002022-07-18 10:00:54
เขตฯ 04199185.00199.00199.002022-07-18 09:46:02
เขตฯ 05220213.00220.00220.002022-07-18 10:04:28
เขตฯ 06230214.00230.00230.002022-07-18 09:46:19
เขตฯ 07277256.00277.00277.002022-07-18 09:54:10
เขตฯ 08241168.00241.00241.002022-07-18 10:08:31
เขตฯ 09344334.00344.00344.002022-07-18 09:48:36
เขตฯ 10228214.00228.00228.002022-07-18 09:55:47
เขตฯ 11184171.00184.00184.002022-07-18 10:06:41
เขตฯ 12279277.00279.00279.002022-07-18 10:08:11
เขตฯ 13--
 2,879   2879.00      
KPI Template

รายละเอียดตัวชี้วัด.

ตัวแปร

A = จำนวนหน่วยบริการปฐมภูมิและเครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิ ที่ดำเนินการให้บริการสุขภาพปฐมภูมิ (แห่ง)

สูตรคำนวณ A
เกณฑ์เป้าหมาย >= 3,000 หน่วย
Download
ประวัติการปรับปรุง Template
View more
รายละเอียด KPI Template >>
ประวัติการบันทึก
Today
2022-07-18 10:08:31
Update: บึงกาฬ

by จารุณี จันทร์เพชร

2022-07-18 10:08:11
Update: นราธิวาส

by จารุณี จันทร์เพชร

2022-07-18 10:07:54
Update: ยะลา

by จารุณี จันทร์เพชร

2022-07-18 10:07:45
Update: ปัตตานี

by จารุณี จันทร์เพชร

2022-07-18 10:07:36
Update: พัทลุง

by จารุณี จันทร์เพชร

log