ตัวชี้วัดที่ 029: ร้อยละจังหวัดที่ขับเคลื่อนการพัฒนาสู่จังหวัดใช้ยาอย่างสมเหตุผล (RDU province) ตามเกณฑ์ที่กำหนด

Map

ร้อยละ

72.37

ค่าเป้าหมาย
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
- >= 15.00 >= 30.00 >= 50.00
Chart

ผลงานรวม

ร้อยละ 72.37

จำนวนที่ผ่าน

1 100%

จำนวนที่ไม่ผ่าน

0 0%

View/Download monthly report.
View

ระบบจะตัดข้อมูลทุกวันที่ 10 ของเดือนโดยอัตโนมัติ

Data
Print
แสดง 1 ถึง 1 จาก 1 ผลลัพธ์
จังหวัดQ2 (>= 15.00)Q3 (>= 30.00)Q4 (>= 50.00)FilesLast update
ภาพรวมประเทศ557672.372.6328.9572.372022-12-21 11:15:44
 557672.37     
KPI Template

รายละเอียดตัวชี้วัด.

ตัวแปร

A = จำนวนจังหวัดที่ขับเคลื่อนการพัฒนาสู่จังหวัดใช้ยาอย่างสมเหตุผล (RDU province) ตามเกณฑ์ที่กำหนด (แห่ง)

B = จำนวนจังหวัดทั้งหมด (แห่ง)

สูตรคำนวณ (A/B)*100
เกณฑ์เป้าหมาย >= ร้อยละ 50 ของจังหวัดทั้งหมด (38 จังหวัด)
Download
ประวัติการปรับปรุง Template
View more
รายละเอียด KPI Template >>
ประวัติการบันทึก
Today
2022-12-21 11:15:44
Update: นนทบุรี

by นุชรินธ์

log