ตัวชี้วัดที่ 014: ร้อยละของจังหวัดที่ผ่านการประเมินระบบเฝ้าระวังโรคและภัยสุขภาพจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม

Map

ร้อยละ

100

ค่าเป้าหมาย
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
>= 50.00 >= 50.00 >= 50.00 >= 80.00
Chart

ผลงานรวม

ร้อยละ 100

จำนวนที่ผ่าน

13 100%

จำนวนที่ไม่ผ่าน

0 0%

Download your KPIs in CSV format.

Open it in a spreadsheet and perform your own calculations, graphing etc.

Data
แสดง 1 ถึง 13 จาก 13 ผลลัพธ์
เขตQ1 (>= 50.00)Q2 (>= 50.00)Q3 (>= 50.00)Q4 (>= 80.00)ผลงาน (ร้อยละ)FilesQuick Win Q1Quick Win Q2Quick Win Q2Quick Win Q4Last update
เขตฯ 0188100.00100.00100.00100.002022-06-28 10:17:10
เขตฯ 0255100.00100.00100.00100.002022-06-28 10:18:18
เขตฯ 0355100.00100.00100.00100.002022-06-28 10:18:11
เขตฯ 0488100.00100.00100.00100.002022-06-28 10:13:33
เขตฯ 0588100.00100.00100.00100.002022-06-28 10:19:37
เขตฯ 0688100.00100.00100.00100.002022-06-28 10:13:41
เขตฯ 0744100.00100.00100.00100.002022-06-28 10:15:40
เขตฯ 0877100.00100.00100.00100.002022-06-28 10:23:17
เขตฯ 0944100.00100.00100.00100.002022-06-28 10:14:32
เขตฯ 1055100.00100.00100.00100.002022-06-28 10:16:01
เขตฯ 1177100.00100.00100.00100.002022-06-28 10:20:54
เขตฯ 1277100.00100.00100.00100.002022-06-28 10:23:10
เขตฯ 1311100.00100.00100.00100.002022-06-28 10:23:24
 7777    100.00      
KPI Template

รายละเอียดตัวชี้วัด.

ตัวแปร

A = จำนวนจังหวัดที่ผ่านการประเมินระบบเฝ้าระวังโรคและภัยสุขภาพจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม ตามแนวทางของกรมควบคุมโรค (จังหวัด)

B = จำนวนจังหวัดทั้งหมด (77 จังหวัด) (จังหวัด)

สูตรคำนวณ (A/B)*100
เกณฑ์เป้าหมาย >= 80
Download
ประวัติการปรับปรุง Template
View more
รายละเอียด KPI Template >>
ประวัติการบันทึก
Today
2022-06-28 10:23:24
Update: กรุงเทพมหานคร

by จตุพร บุนนาค

2022-06-28 10:23:17
Update: บึงกาฬ

by จตุพร บุนนาค

2022-06-28 10:23:10
Update: นราธิวาส

by จตุพร บุนนาค

2022-06-28 10:22:35
Update: ยะลา

by จตุพร บุนนาค

2022-06-28 10:22:26
Update: ปัตตานี

by จตุพร บุนนาค

log