ตัวชี้วัดที่ 032: ร้อยละการให้การดูแลตามแผนการดูแลล่วงหน้า (Advance Care Planning) ในผู้ป่วยประคับประคองอย่างมีคุณภาพ

77 Provinces KPI Template
Map

ร้อยละ

75.8

ค่าเป้าหมาย
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
- - - >= 50.00
Chart

ผลงานรวม

ร้อยละ 75.8

จำนวนที่ผ่าน

1 100%

จำนวนที่ไม่ผ่าน

0 0%

(ข้อมูลจาก HDC : 2 มีนาคม 2566 14:35)
View/Download monthly report.
View

ระบบจะตัดข้อมูลทุกวันที่ 10 ของเดือนโดยอัตโนมัติ

Data
Print
แสดง 1 ถึง 13 จาก 13 ผลลัพธ์
เขตQ4 (>= 50.00)FilesLast update
เขตฯ 010030.292022-04-20 10:31:41
เขตฯ 020022.772022-04-20 10:31:45
เขตฯ 030031.852022-04-20 10:31:45
เขตฯ 040023.972022-04-20 10:31:26
เขตฯ 050021.312022-04-20 10:31:50
เขตฯ 068301,09575.8035.562022-07-11 14:45:07
เขตฯ 070037.822022-04-20 10:31:34
เขตฯ 080025.022022-04-20 10:31:58
เขตฯ 090033.532022-04-20 10:31:29
เขตฯ 100019.552022-04-20 10:31:36
เขตฯ 110020.542022-04-20 10:31:54
เขตฯ 120033.492022-04-20 10:31:58
เขตฯ 13---
 8301,09575.80   
KPI Template

รายละเอียดตัวชี้วัด.

ตัวแปร

A = จำนวนผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอกในกลุ่มโรคที่กำหนด ที่ได้รับการวินิจฉัยระยะประคับประคอง (Z51.5) และ ได้รับการจัดทำ Advance Care Planning ดึงข้อมูลจากฐานข้อมูลการวินิจฉัยโรคของโรงพยาบาล ตาม ICD 10 รหัส Z71.8 เฉพาะรายใหม่ของปีงบประมาณ ไม่นับรายครั้ง/ซ้ำ (ราย)

B = จำนวนผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอกในกลุ่มโรคที่กำหนด ที่ได้รับการวินิจฉัยระยะประคับประคอง (Z51.5) ดึงข้อมูลจากฐานข้อมูลการวินิจฉัยโรคของโรงพยาบาล ตาม ICD 10 ที่กำหนดตาม service plan ที่เกี่ยวข้อง คือ ICD-10 C00-C96, D37-D48, I60-I69, F03, N18.5, J44, I50, K72, K70.4, K71.7, B20-B24(ยกเว้น B23.0, B23.1), R54 และผู้ป่วยอายุ 0-14 ปี (ที่วินิจฉัย Z515 ร่วมด้วย) เฉพาะรายใหม่ของปีงบประมาณ ไม่นับรายครั้ง/ซ้ำ (ราย)

สูตรคำนวณ (A/B)*100
เกณฑ์เป้าหมาย >= มากกว่าหรือเท่ากับ ร้อยละ 50
Download
ประวัติการปรับปรุง Template
View more
รายละเอียด KPI Template >>
ประวัติการบันทึก
Today
log