ตัวชี้วัดที่ 059: ร้อยละของบุคลากรที่มีความพร้อมรองรับการเข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้นได้รับการพัฒนา

Map

ร้อยละ

0

ค่าเป้าหมาย
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
- - - >= 80.00
Chart

ผลงานรวม

ร้อยละ 0

จำนวนที่ผ่าน

0 -%

จำนวนที่ไม่ผ่าน

0 -%

Download your KPIs in CSV format.

Open it in a spreadsheet and perform your own calculations, graphing etc.

Data
แสดง 1 ถึง 9 จาก 9 ผลลัพธ์
จังหวัดQ4 (>= 80.00)ผลงาน (ร้อยละ)FilesQuick Win Q1Quick Win Q2Quick Win Q2Quick Win Q4Last update
สป.สธ.--2022-01-31 10:57:49
กรมการแพทย์--2022-01-31 10:57:49
กรมควบคุมโรค--2022-01-31 10:57:49
กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก--2022-01-31 10:57:49
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์--2022-01-31 10:57:49
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ--2022-01-31 10:57:49
กรมสุขภาพจิต--2022-01-31 10:57:49
กรมอนามัย--2022-01-31 10:57:49
อย.--2022-01-31 10:57:49
 00        
KPI Template

รายละเอียดตัวชี้วัด.

ตัวแปร

A = จำนวนบุคลากรที่ผ่านการพัฒนาเพื่อรองรับการเข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้น ณ วันที่รายงานผล (คน)

B = จำนวนของบุคลากรที่ต้องได้รับการพัฒนา ณ วันที่รายงานผล (คน)

สูตรคำนวณ
เกณฑ์เป้าหมาย >= ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
Download
ประวัติการปรับปรุง Template
View more
รายละเอียด KPI Template >>
ประวัติการบันทึก
Today
log