ตัวชี้วัดที่ 059: ร้อยละของบุคลากรที่มีความพร้อมรองรับการเข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้นได้รับการพัฒนา

Map

ร้อยละ

100

ค่าเป้าหมาย
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
- - - >= 80.00
Chart

ผลงานรวม

ร้อยละ 100

จำนวนที่ผ่าน

8 100%

จำนวนที่ไม่ผ่าน

0 0%

View/Download monthly report.
View

ระบบจะตัดข้อมูลทุกวันที่ 10 ของเดือนโดยอัตโนมัติ

Data
Print
แสดง 1 ถึง 9 จาก 9 ผลลัพธ์
จังหวัดQ4 (>= 80.00)FilesLast update
สป.สธ.1,4021,402100.00100.002022-10-12 14:20:41
กรมการแพทย์148148100.00100.002022-10-12 14:20:47
กรมควบคุมโรค6262100.00100.002022-10-12 14:21:02
กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก66100.00100.002022-10-12 14:21:08
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์1818100.00100.002022-10-12 14:21:14
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ1414100.00100.002022-10-12 14:21:19
กรมสุขภาพจิต1414100.00100.002022-10-12 14:21:24
กรมอนามัย4242100.00100.002022-10-12 14:21:30
อย.002022-10-12 14:21:36
 1,7061,706100.00   
KPI Template

รายละเอียดตัวชี้วัด.

ตัวแปร

A = จำนวนบุคลากรที่ผ่านการพัฒนาเพื่อรองรับการเข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้น ณ วันที่รายงานผล (คน)

B = จำนวนของบุคลากรที่ต้องได้รับการพัฒนา ณ วันที่รายงานผล (คน)

สูตรคำนวณ (A/B)X100
เกณฑ์เป้าหมาย >= ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
Download
ประวัติการปรับปรุง Template
View more
รายละเอียด KPI Template >>
ประวัติการบันทึก
Today
2022-10-12 14:21:36
Update: นนทบุรี

by ADMIN

2022-10-12 14:21:30
Update: นนทบุรี

by ADMIN

2022-10-12 14:21:24
Update: นนทบุรี

by ADMIN

2022-10-12 14:21:19
Update: นนทบุรี

by ADMIN

2022-10-12 14:21:14
Update: นนทบุรี

by ADMIN

log