ตัวชี้วัดที่ 068: ร้อยละของจังหวัดที่ผ่านเกณฑ์คุณภาพข้อมูล

Map

ร้อยละ

96.05

ค่าเป้าหมาย
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
>= 60.00 >= 70.00 >= 75.00 >= 80.00
Chart

ผลงานรวม

ร้อยละ 96.05

จำนวนที่ผ่าน

11 91.67%

จำนวนที่ไม่ผ่าน

1 8.33%

Download your KPIs in CSV format.

Open it in a spreadsheet and perform your own calculations, graphing etc.

Data
แสดง 1 ถึง 13 จาก 13 ผลลัพธ์
เขตQ1 (>= 60.00)Q2 (>= 70.00)Q3 (>= 75.00)Q4 (>= 80.00)ผลงาน (ร้อยละ)FilesQuick Win Q1Quick Win Q2Quick Win Q2Quick Win Q4Last update
เขตฯ 0188100.00100.00100.002022-07-25 09:32:44
เขตฯ 0255100.00100.00100.002022-07-25 09:33:33
เขตฯ 0355100.00100.00100.002022-07-25 09:33:23
เขตฯ 0488100.00100.00100.002022-07-25 09:29:22
เขตฯ 0588100.00100.00100.002022-07-25 09:34:17
เขตฯ 068787.5087.5087.502022-07-25 09:29:30
เขตฯ 0744100.00100.00100.002022-07-25 09:31:32
เขตฯ 0877100.00100.00100.002022-07-25 09:35:47
เขตฯ 094375.0075.0075.002022-07-25 09:30:17
เขตฯ 1055100.00100.00100.002022-07-25 09:31:49
เขตฯ 1176100.0085.7185.712022-07-25 09:34:57
เขตฯ 1277100.00100.00100.002022-07-25 09:35:28
เขตฯ 13---
 7673    96.05      
KPI Template

รายละเอียดตัวชี้วัด.

ตัวแปร

A = จำนวนจังหวัดที่ผ่านเกณฑ์คุณภาพข้อมูลบริการสุขภาพ (จังหวัด)

B = จำนวนจังหวัดทั้งหมด (จังหวัด)

สูตรคำนวณ (A/B)*100
เกณฑ์เป้าหมาย >= ร้อยละ 80
Download
ประวัติการปรับปรุง Template
View more
รายละเอียด KPI Template >>
ประวัติการบันทึก
Today
2022-07-25 09:35:47
Update: บึงกาฬ

by ภาวิณี ทุมเกษร

2022-07-25 09:35:28
Update: นราธิวาส

by ภาวิณี ทุมเกษร

2022-07-25 09:35:23
Update: ยะลา

by ภาวิณี ทุมเกษร

2022-07-25 09:35:18
Update: ปัตตานี

by ภาวิณี ทุมเกษร

2022-07-25 09:35:14
Update: พัทลุง

by ภาวิณี ทุมเกษร

log