ตัวชี้วัดที่ 042: ร้อยละของผู้ป่วยยาเสพติดกลุ่มเสี่ยงก่อความรุนแรงได้รับการประเมิน บำบัดรักษาและติดตามดูแลช่วยเหลือตามระดับความรุนแรง อย่างต่อเนื่อง

Map

ร้อยละ

58.9

ค่าเป้าหมาย
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
- >= 55.00 - >= 55.00
Chart

ผลงานรวม

ร้อยละ 58.9

จำนวนที่ผ่าน

1 100%

จำนวนที่ไม่ผ่าน

0 0%

View/Download monthly report.
View

ระบบจะตัดข้อมูลทุกวันที่ 10 ของเดือนโดยอัตโนมัติ

Data
Print
แสดง 1 ถึง 13 จาก 13 ผลลัพธ์
เขตQ2 (>= 55.00)Q4 (>= 55.00)FilesLast update
เขตฯ 0113923658.9058.902021-01-22 07:18:37
เขตฯ 02002021-01-22 07:18:39
เขตฯ 03002021-01-22 07:18:38
เขตฯ 04002021-01-22 07:18:32
เขตฯ 05002021-01-22 07:18:40
เขตฯ 06002021-01-22 07:18:32
เขตฯ 07002021-01-22 07:18:35
เขตฯ 08002021-01-22 07:18:43
เขตฯ 09002021-01-22 07:18:33
เขตฯ 10002021-01-22 07:18:35
เขตฯ 11002021-01-22 07:18:41
เขตฯ 12002021-01-22 07:18:43
เขตฯ 13002021-01-22 07:18:43
 13923658.90    
KPI Template

รายละเอียดตัวชี้วัด.

ตัวแปร

A = จำนวนผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยงก่อความรุนแรงได้รับการประเมิน บำบัดรักษาและติดตามดูแลช่วยเหลือตามระดับความรุนแรงอย่างต่อเนื่องอย่างน้อย 4 ครั้ง ภายใน 1 ปี หลังจำหน่าย (ราย)

B = จำนวนผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยงก่อความรุนแรงที่ได้รับการประเมิน การบำบัดรักษาและได้รับการจำหน่ายทั้งหมดในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จากสถานบำบัดฟื้นฟูผู้เสพผู้ติดยาเสพติด ยกเว้น ถูกจับ เสียชีวิต หรือผู้ป่วยที่ได้รับ methadone maintenance treatment : MMT (เนื่องจากเป็นการดูแลต่อเนื่องไม่มีการจำหน่าย) (ราย)

สูตรคำนวณ (A/B)X100
เกณฑ์เป้าหมาย >= 55
Download
ประวัติการปรับปรุง Template
View more
รายละเอียด KPI Template >>
ประวัติการบันทึก
Today
2020-04-09 17:21:19
Update: เชียงใหม่

by ปวิช

log