ตัวชี้วัดที่ 046.5: อัตราของ TEA unit ในโรงพยาบาลระดับ A, S, M1 ที่ผ่านเกณฑ์ประเมินคุณภาพ (ไม่ต่ำกว่า 20 คะแนน)

Map

ร้อยละ

0

ค่าเป้าหมาย
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
- >= 80.00 - >= 80.00
Chart

ผลงานรวม

ร้อยละ 0

จำนวนที่ผ่าน

0 -%

จำนวนที่ไม่ผ่าน

0 -%

View/Download monthly report.
View

ระบบจัดตัดข้อมูลทุกวันที่ 10 ของเดือนโดยอัตโนมัติ

Data
Print
แสดง 1 ถึง 13 จาก 13 ผลลัพธ์
เขตQ2 (>= 80.00)Q4 (>= 80.00)FilesLast update
เขตฯ 01002021-01-22 07:22:12
เขตฯ 02002021-01-22 07:22:13
เขตฯ 03002021-01-22 07:22:13
เขตฯ 04002021-01-22 07:22:07
เขตฯ 05002021-01-22 07:22:15
เขตฯ 06002021-01-22 07:22:07
เขตฯ 07002021-01-22 07:22:10
เขตฯ 08002021-01-22 07:22:18
เขตฯ 09002021-01-22 07:22:08
เขตฯ 10002021-01-22 07:22:10
เขตฯ 11002021-01-22 07:22:16
เขตฯ 12002021-01-22 07:22:17
เขตฯ 13---
 00     
KPI Template

รายละเอียดตัวชี้วัด.

ตัวแปร

A = จำนวน TEA unit ในโรงพยาบาลระดับ A, S, M1 ที่ผ่านเกณฑ์ประเมินคุณภาพ (ไม่ต่ำกว่า 20 คะแนน) (ราย)

B = จำนวน TEA unit ที่ประมินคุณภาพทั้งหมดในโรงพยาบาลระดับ A, S, M1 (ราย)

สูตรคำนวณ (A/B)X100
เกณฑ์เป้าหมาย >= ร้อยละ 80
Download
ประวัติการปรับปรุง Template
View more
รายละเอียด KPI Template >>
ประวัติการบันทึก
Today
log