ตัวชี้วัดที่ 064.1: ร้อยละของหน่วยบริการที่ประสบภาวะวิกฤตทางการเงิน (ระดับ 7)

Map

ร้อยละ

0

ค่าเป้าหมาย
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
<= 4.00 <= 4.00 <= 4.00 <= 4.00
Chart

ผลงานรวม

ร้อยละ 0

จำนวนที่ผ่าน

13 100%

จำนวนที่ไม่ผ่าน

0 0%

Download your KPIs in CSV format.

Open it in a spreadsheet and perform your own calculations, graphing etc.

Data
แสดง 1 ถึง 13 จาก 13 ผลลัพธ์
เขตQ1 (<= 4.00)Q2 (<= 4.00)Q3 (<= 4.00)Q4 (<= 4.00)ผลงาน (ร้อยละ)FilesQuick Win Q1Quick Win Q2Quick Win Q2Quick Win Q4Last update
เขตฯ 0110200.002020-04-27 15:45:43
เขตฯ 024700.002020-04-27 15:46:15
เขตฯ 035400.002020-04-27 15:46:11
เขตฯ 047100.002020-04-27 15:43:40
เขตฯ 056600.002020-04-27 15:46:45
เขตฯ 067300.002020-04-27 15:43:43
เขตฯ 077700.002020-04-27 15:44:52
เขตฯ 088800.002020-04-27 15:47:48
เขตฯ 098900.002020-04-27 15:44:14
เขตฯ 107100.002020-04-27 15:45:03
เขตฯ 118000.002020-04-27 15:47:13
เขตฯ 127800.002020-04-27 15:47:44
เขตฯ 13---
 8960    0.00      
KPI Template

รายละเอียดตัวชี้วัด.

ตัวแปร

A = จำนวนหน่วยบริการสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขที่ประสบภาวะวิกฤติทางการเงิน ระดับ 7 (แห่ง)

B = จำนวนหน่วยบริการสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขทั้งหมด (หน่วยบริการที่จัดส่งรายงานงบทดลอง) (แห่ง)

สูตรคำนวณ (A/B)X100
เกณฑ์เป้าหมาย <= ร้อยละ 4
Download
ประวัติการปรับปรุง Template
View more
รายละเอียด KPI Template >>