ตัวชี้วัดที่ 064.1: ร้อยละของหน่วยบริการที่ประสบภาวะวิกฤตทางการเงิน (ระดับ 7)

Map

ร้อยละ

1.67

ค่าเป้าหมาย
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
<= 4.00 <= 4.00 <= 4.00 <= 4.00
Chart

ผลงานรวม

ร้อยละ 1.67

จำนวนที่ผ่าน

12 92.31%

จำนวนที่ไม่ผ่าน

1 7.69%

Download your KPIs in CSV format.

Open it in a spreadsheet and perform your own calculations, graphing etc.

Data
แสดง 1 ถึง 13 จาก 13 ผลลัพธ์
เขตQ1 (<= 4.00)Q2 (<= 4.00)Q3 (<= 4.00)Q4 (<= 4.00)ผลงาน (ร้อยละ)FilesQuick Win Q1Quick Win Q2Quick Win Q2Quick Win Q4Last update
เขตฯ 0110240.983.923.922020-11-23 09:56:12
เขตฯ 024700.002020-11-23 09:59:42
เขตฯ 035400.002020-11-23 09:59:14
เขตฯ 047111.411.412020-11-23 09:39:16
เขตฯ 056634.554.552020-11-23 10:03:01
เขตฯ 067311.371.371.372020-11-23 09:39:43
เขตฯ 077700.002020-11-23 09:51:03
เขตฯ 088833.413.412020-11-23 10:36:09
เขตฯ 098900.002020-11-23 09:47:36
เขตฯ 107111.411.412020-11-23 10:35:55
เขตฯ 118000.002020-11-23 10:09:45
เขตฯ 127822.562.562020-11-23 10:12:50
เขตฯ 13---
 89615    1.67      
KPI Template

รายละเอียดตัวชี้วัด.

ตัวแปร

A = จำนวนหน่วยบริการสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขที่ประสบภาวะวิกฤติทางการเงิน ระดับ 7 (แห่ง)

B = จำนวนหน่วยบริการสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขทั้งหมด (หน่วยบริการที่จัดส่งรายงานงบทดลอง) (แห่ง)

สูตรคำนวณ (A/B)X100
เกณฑ์เป้าหมาย <= ร้อยละ 4
Download
ประวัติการปรับปรุง Template
View more
รายละเอียด KPI Template >>