ตัวชี้วัดที่ 002: ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี ทั้งหมดตามช่วงอายุที่กำหนดมีพัฒนาการสมวัย

77 Provinces KPI Template
Map

ร้อยละ

0

ค่าเป้าหมาย
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
>= 85.00 >= 85.00 >= 85.00 >= 85.00
Chart

ผลงานรวม

ร้อยละ 0

จำนวนที่ผ่าน

0 0%

จำนวนที่ไม่ผ่าน

13 100%

(ข้อมูลจาก HDC : 26 กุมภาพันธ์ 2563 02:31)
Download your KPIs in CSV format.

Open it in a spreadsheet and perform your own calculations, graphing etc.

Data
แสดง 1 ถึง 13 จาก 13 ผลลัพธ์
เขตQ1 (>= 85.00)Q2 (>= 85.00)Q3 (>= 85.00)Q4 (>= 85.00)ผลงาน (ร้อยละ)FilesQuick Win Q1Quick Win Q2Quick Win Q2Quick Win Q4Last update
เขตฯ 0144,083172,76802020-02-26 14:32:04
เขตฯ 0234,495116,33902020-02-26 14:32:08
เขตฯ 0328,68486,63602020-02-26 14:32:08
เขตฯ 0436,309135,67902020-02-26 14:31:50
เขตฯ 0548,377158,26402020-02-26 14:32:13
เขตฯ 0652,520177,19402020-02-26 14:31:51
เขตฯ 0752,514163,85502020-02-26 14:31:58
เขตฯ 0860,909214,12502020-02-26 14:32:22
เขตฯ 0967,873229,89002020-02-26 14:31:51
เขตฯ 1051,156177,99902020-02-26 14:31:59
เขตฯ 1150,358172,88702020-02-26 14:32:17
เขตฯ 1270,873240,17302020-02-26 14:32:21
เขตฯ 13----
 598,1512,045,8090           
KPI Template

รายละเอียดตัวชี้วัด.

ตัวแปร

A = จำนวนเด็ก 9, 18, 30, 42 และ 60 เดือน ที่ได้รับการตรวจคัดกรองพัฒนาการโดยใช้คู่มือเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย (DSPM) แล้วผลการตรวจคัดกรอง ผ่านครบ 5 ด้าน ในการตรวจคัดกรองพัฒนาการครั้งแรก (คน)

B = จำนวนเด็ก 9, 18, 30, 42 และ 60 เดือน ที่ได้รับการตรวจคัดกรองพัฒนาการพบพัฒนาการสงสัยล่าช้าและได้รับการติดตามกระตุ้นพัฒนาการ และประเมินซ้ำแล้วผลการประเมิน ผ่านครบ 5 ด้านภายใน 30 วัน(1B260) (คน)

C = จำนวนเด็กอายุ 9, 18, 30, 42 และ 60 เดือน ทั้งหมดในช่วงเวลาที่กำหนด (คน)

สูตรคำนวณ (A+B)/C
เกณฑ์เป้าหมาย >= ร้อยละ 85
Download
ประวัติการปรับปรุง Template
View more
รายละเอียด KPI Template >>