ตัวชี้วัดที่ 002: ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี ทั้งหมดตามช่วงอายุที่กำหนดมีพัฒนาการสมวัย

77 Provinces KPI Template
Map

ร้อยละ

0

ค่าเป้าหมาย
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
>= 85.00 >= 85.00 >= 85.00 >= 85.00
Chart

ผลงานรวม

ร้อยละ 0

จำนวนที่ผ่าน

0 0%

จำนวนที่ไม่ผ่าน

13 100%

(ข้อมูลจาก HDC : 26 พฤษภาคม 2563 09:47)
Download your KPIs in CSV format.

Open it in a spreadsheet and perform your own calculations, graphing etc.

Data
แสดง 1 ถึง 13 จาก 13 ผลลัพธ์
เขตQ1 (>= 85.00)Q2 (>= 85.00)Q3 (>= 85.00)Q4 (>= 85.00)ผลงาน (ร้อยละ)FilesQuick Win Q1Quick Win Q2Quick Win Q2Quick Win Q4Last update
เขตฯ 0184,408174,54902020-05-26 09:48:17
เขตฯ 0261,128116,91102020-05-26 09:48:22
เขตฯ 0349,06687,26102020-05-26 09:48:21
เขตฯ 0467,309140,85302020-05-26 09:48:01
เขตฯ 0585,942159,61102020-05-26 09:48:26
เขตฯ 0694,393179,60402020-05-26 09:48:01
เขตฯ 0795,165166,85502020-05-26 09:48:09
เขตฯ 08108,729215,87902020-05-26 09:48:35
เขตฯ 09122,044232,91902020-05-26 09:48:05
เขตฯ 1093,689180,53702020-05-26 09:48:11
เขตฯ 1186,030174,17402020-05-26 09:48:30
เขตฯ 12116,982240,83302020-05-26 09:48:34
เขตฯ 13----
 1,064,8852,069,9860           
KPI Template

รายละเอียดตัวชี้วัด.

ตัวแปร

A = จำนวนเด็ก 9, 18, 30, 42 และ 60 เดือน ที่ได้รับการตรวจคัดกรองพัฒนาการโดยใช้คู่มือเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย (DSPM) แล้วผลการตรวจคัดกรอง ผ่านครบ 5 ด้าน ในการตรวจคัดกรองพัฒนาการครั้งแรก (คน)

B = จำนวนเด็ก 9, 18, 30, 42 และ 60 เดือน ที่ได้รับการตรวจคัดกรองพัฒนาการพบพัฒนาการสงสัยล่าช้าและได้รับการติดตามกระตุ้นพัฒนาการ และประเมินซ้ำแล้วผลการประเมิน ผ่านครบ 5 ด้านภายใน 30 วัน(1B260) (คน)

C = จำนวนเด็กอายุ 9, 18, 30, 42 และ 60 เดือน ทั้งหมดในช่วงเวลาที่กำหนด (คน)

สูตรคำนวณ (A+B)/C
เกณฑ์เป้าหมาย >= ร้อยละ 85
Download
ประวัติการปรับปรุง Template
View more
รายละเอียด KPI Template >>