ตัวชี้วัดที่ 032: ร้อยละของผู้ป่วยโรคซึมเศร้าเข้าถึงบริการสุขภาพจิต

Map

ร้อยละ

79.45

ค่าเป้าหมาย
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
- >= 68.00 - >= 68.00
Chart

ผลงานรวม

ร้อยละ 79.45

จำนวนที่ผ่าน

10 76.92%

จำนวนที่ไม่ผ่าน

3 23.08%

Download your KPIs in CSV format.

Open it in a spreadsheet and perform your own calculations, graphing etc.

Data
แสดง 1 ถึง 13 จาก 13 ผลลัพธ์
เขตQ2 (>= 68.00)Q4 (>= 68.00)ผลงาน (ร้อยละ)FilesQuick Win Q1Quick Win Q2Quick Win Q2Quick Win Q4Last update
เขตฯ 01109,791108,30390.87101.37101.372020-10-19 15:04:19
เขตฯ 0253,88465,25379.8282.5882.582020-10-19 15:04:19
เขตฯ 0358,54057,013100.11102.68102.682020-10-19 15:04:19
เขตฯ 0481,777106,20475.1177.0077.002020-10-19 15:04:19
เขตฯ 0569,350102,26965.8667.8167.812020-10-19 15:04:19
เขตฯ 0668,560117,70856.3258.2558.252020-10-19 15:04:19
เขตฯ 0783,845114,08071.5573.5073.502020-10-19 15:04:19
เขตฯ 0890,415121,86171.1074.2074.202020-10-19 15:04:19
เขตฯ 09120,896149,38078.2780.9380.932020-10-19 15:04:19
เขตฯ 1088,213101,50183.2686.9186.912020-10-19 15:04:19
เขตฯ 1165,71381,42178.5380.7180.712020-10-19 15:04:19
เขตฯ 1272,43687,69179.7082.6082.602020-10-19 15:04:19
เขตฯ 13002020-10-19 15:04:19
 963,4201,212,684  79.45      
KPI Template

รายละเอียดตัวชี้วัด.

ตัวแปร

A = จํานวนผู้ป่วยโรคซึมเศร้าที่มารับบริการตั้งแต่ปีงบประมาณ 2552 สะสมมาจนถึงปีงบประมาณ 2563 (คน)

B = จํานวนผู้ป่วยโรคซึมเศร้าคาดประมาณจากความชุกที่ได้จากการสํารวจ (คน)

สูตรคำนวณ (A/B)X100
เกณฑ์เป้าหมาย >= ≥ ร้อยละ 68
Download
ประวัติการปรับปรุง Template
View more
รายละเอียด KPI Template >>