ตัวชี้วัดที่ 022.1: ร้อยละ อสม. กลุ่มเป้าหมายมีศักยภาพเป็น อสม. หมอประจำบ้าน

Map

ร้อยละ

0

ค่าเป้าหมาย
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
- - >= 70.00 >= 70.00
Chart

ผลงานรวม

ร้อยละ 0

จำนวนที่ผ่าน

0 0%

จำนวนที่ไม่ผ่าน

13 100%

Download your KPIs in CSV format.

Open it in a spreadsheet and perform your own calculations, graphing etc.

Data
แสดง 1 ถึง 13 จาก 13 ผลลัพธ์
เขตQ3 (>= 70.00)Q4 (>= 70.00)ผลงาน (ร้อยละ)FilesQuick Win Q1Quick Win Q2Quick Win Q2Quick Win Q4Last update
เขตฯ 018,73300.002020-05-21 11:37:22
เขตฯ 024,80300.002020-02-24 10:54:21
เขตฯ 034,72000.002020-02-24 10:54:21
เขตฯ 046,03700.002020-02-24 10:54:21
เขตฯ 055,95200.002020-02-24 10:54:21
เขตฯ 065,16900.002020-02-24 10:54:21
เขตฯ 078,85600.002020-05-21 11:37:22
เขตฯ 087,93600.002020-05-21 11:37:22
เขตฯ 0910,70400.002020-05-21 11:37:22
เขตฯ 107,84300.002020-02-24 10:54:21
เขตฯ 114,65200.002020-05-21 11:37:22
เขตฯ 124,59500.002020-02-24 10:54:21
เขตฯ 13---
 80,0000  0.00      
KPI Template

รายละเอียดตัวชี้วัด.

ตัวแปร

A = จำนวน อสม. กลุ่มเป้าหมายมีศักยภาพเป็น อสม. หมอประจำบ้าน (ราย)

B = จำนวน อสม. ที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพเป็น อสม. หมอประจำบ้าน (ราย)

สูตรคำนวณ (A/B)X100
เกณฑ์เป้าหมาย >= ร้อยละ 70
Download
ประวัติการปรับปรุง Template
View more
รายละเอียด KPI Template >>