ตัวชี้วัดที่ 043.1: ร้อยละของโรงพยาบาลระดับ M และ F ในจังหวัดที่ให้การบริบาลฟื้นสภาพระยะกลางแบบผู้ป่วยใน (intermediate bed/ward)

Map

ร้อยละ

0

ค่าเป้าหมาย
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
- >= 25.00 - >= 50.00
Chart

ผลงานรวม

ร้อยละ 0

จำนวนที่ผ่าน

0 0%

จำนวนที่ไม่ผ่าน

13 100%

Download your KPIs in CSV format.

Open it in a spreadsheet and perform your own calculations, graphing etc.

Data
แสดง 1 ถึง 13 จาก 13 ผลลัพธ์
เขตQ2 (>= 25.00)Q4 (>= 50.00)ผลงาน (ร้อยละ)FilesQuick Win Q1Quick Win Q2Quick Win Q2Quick Win Q4Last update
เขตฯ 01--2020-02-24 10:47:11
เขตฯ 02--2020-02-24 10:47:11
เขตฯ 03--2020-02-24 10:47:11
เขตฯ 04--2020-02-24 10:47:11
เขตฯ 05700.002020-02-24 10:47:11
เขตฯ 06--2020-02-24 10:47:11
เขตฯ 07--2020-02-24 10:47:11
เขตฯ 08--2020-02-24 10:47:11
เขตฯ 09--2020-02-24 10:47:11
เขตฯ 10--2020-02-24 10:47:11
เขตฯ 11--2020-02-24 10:47:11
เขตฯ 12--2020-02-24 10:47:11
เขตฯ 13---
 70  0.00      
KPI Template

รายละเอียดตัวชี้วัด.

ตัวแปร

A = โรงพยาบาลระดับ M และ F ในจังหวัด ที่ผ่านเกณฑ์ให้บริการการดูแลระยะกลางแบบ ผู้ป่วยใน (intermediate bed/ward) (แห่ง)

B = โรงพยาบาลระดับ M และ F ทั้งหมดในจังหวัด (แห่ง)

สูตรคำนวณ (A/B)X100
เกณฑ์เป้าหมาย >= ร้อยละ 50
Download
ประวัติการปรับปรุง Template
View more
รายละเอียด KPI Template >>