ตัวชี้วัดที่ 064.2: ร้อยละของหน่วยบริการที่ประสบภาวะวิกฤตทางการเงิน (ระดับ 6)

Map

ร้อยละ

0.67

ค่าเป้าหมาย
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
<= 8.00 <= 8.00 <= 8.00 <= 8.00
Chart

ผลงานรวม

ร้อยละ 0.67

จำนวนที่ผ่าน

13 100%

จำนวนที่ไม่ผ่าน

0 0%

Download your KPIs in CSV format.

Open it in a spreadsheet and perform your own calculations, graphing etc.

Data
แสดง 1 ถึง 13 จาก 13 ผลลัพธ์
เขตQ1 (<= 8.00)Q2 (<= 8.00)Q3 (<= 8.00)Q4 (<= 8.00)ผลงาน (ร้อยละ)FilesQuick Win Q1Quick Win Q2Quick Win Q2Quick Win Q4Last update
เขตฯ 0110221.961.961.962020-04-28 10:21:25
เขตฯ 024700.002020-04-27 15:55:11
เขตฯ 035400.002020-04-28 10:20:34
เขตฯ 047131.414.234.232020-04-28 10:20:55
เขตฯ 056600.002020-04-27 15:55:43
เขตฯ 067311.371.372020-04-28 10:20:57
เขตฯ 077700.002020-04-28 10:21:17
เขตฯ 088801.140.002020-04-28 10:21:15
เขตฯ 098900.002020-04-28 10:21:03
เขตฯ 107100.002020-04-28 10:21:08
เขตฯ 118002.500.002020-04-28 10:21:35
เขตฯ 127800.002020-04-27 15:56:47
เขตฯ 13---
 8966    0.67      
KPI Template

รายละเอียดตัวชี้วัด.

ตัวแปร

A = จำนวนหน่วยบริการสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขที่ประสบภาวะวิกฤติทางการเงิน ระดับ 6 (แห่ง)

B = จำนวนหน่วยบริการสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขทั้งหมด (หน่วยบริการที่จัดส่งรายงานงบทดลอง) (แห่ง)

สูตรคำนวณ (A/B)X100
เกณฑ์เป้าหมาย <= ร้อยละ 8
Download
ประวัติการปรับปรุง Template
View more
รายละเอียด KPI Template >>