ตัวชี้วัดที่ 064.2: ร้อยละของหน่วยบริการที่ประสบภาวะวิกฤตทางการเงิน (ระดับ 6)

Map

ร้อยละ

4.35

ค่าเป้าหมาย
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
<= 8.00 <= 8.00 <= 8.00 <= 8.00
Chart

ผลงานรวม

ร้อยละ 4.35

จำนวนที่ผ่าน

12 92.31%

จำนวนที่ไม่ผ่าน

1 7.69%

Download your KPIs in CSV format.

Open it in a spreadsheet and perform your own calculations, graphing etc.

Data
แสดง 1 ถึง 13 จาก 13 ผลลัพธ์
เขตQ1 (<= 8.00)Q2 (<= 8.00)Q3 (<= 8.00)Q4 (<= 8.00)ผลงาน (ร้อยละ)FilesQuick Win Q1Quick Win Q2Quick Win Q2Quick Win Q4Last update
เขตฯ 0110271.961.961.966.866.862020-11-17 13:33:06
เขตฯ 024736.386.382020-11-17 13:33:23
เขตฯ 035411.851.852020-11-17 13:33:26
เขตฯ 0471121.414.235.6316.9016.902020-11-17 13:29:35
เขตฯ 056634.554.552020-11-17 13:33:44
เขตฯ 067311.371.371.371.372020-11-17 13:30:02
เขตฯ 077721.302.602.602020-11-17 13:30:40
เขตฯ 088841.144.554.554.552020-11-17 13:34:21
เขตฯ 098900.002020-11-17 13:30:20
เขตฯ 107122.822.822.822020-11-17 13:30:47
เขตฯ 118032.507.503.753.752020-11-17 13:33:59
เขตฯ 127811.281.282020-11-17 13:34:18
เขตฯ 13---
 89639    4.35      
KPI Template

รายละเอียดตัวชี้วัด.

ตัวแปร

A = จำนวนหน่วยบริการสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขที่ประสบภาวะวิกฤติทางการเงิน ระดับ 6 (แห่ง)

B = จำนวนหน่วยบริการสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขทั้งหมด (หน่วยบริการที่จัดส่งรายงานงบทดลอง) (แห่ง)

สูตรคำนวณ (A/B)X100
เกณฑ์เป้าหมาย <= ร้อยละ 8
Download
ประวัติการปรับปรุง Template
View more
รายละเอียด KPI Template >>