ตัวชี้วัดที่ 066: ร้อยละของเขตสุขภาพมีการพัฒนาระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ

Map

ร้อยละ

100

ค่าเป้าหมาย
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
>= 100.00 >= 100.00 >= 100.00 >= 100.00
Chart

ผลงานรวม

ร้อยละ 100

จำนวนที่ผ่าน

12 92.31%

จำนวนที่ไม่ผ่าน

1 7.69%

Download your KPIs in CSV format.

Open it in a spreadsheet and perform your own calculations, graphing etc.

Data
แสดง 1 ถึง 13 จาก 13 ผลลัพธ์
เขตQ1 (>= 100.00)Q2 (>= 100.00)Q3 (>= 100.00)Q4 (>= 100.00)ผลงาน (ร้อยละ)FilesQuick Win Q1Quick Win Q2Quick Win Q2Quick Win Q4Last update
เขตฯ 012250.00100.00100.002020-05-08 13:12:32
เขตฯ 022250.00100.00100.002020-05-08 13:13:14
เขตฯ 032250.00100.00100.002020-05-08 13:13:50
เขตฯ 042250.00100.00100.002020-05-08 13:14:26
เขตฯ 052250.00100.00100.002020-05-08 13:15:05
เขตฯ 062250.00100.00100.002020-05-08 13:15:36
เขตฯ 072250.00100.00100.002020-05-08 13:16:13
เขตฯ 082250.00100.00100.002020-05-08 13:18:10
เขตฯ 092250.00100.00100.002020-05-08 13:19:05
เขตฯ 102250.00100.00100.002020-05-08 13:19:39
เขตฯ 112250.00100.00100.002020-05-08 13:20:16
เขตฯ 122250.00100.00100.002020-05-08 13:20:51
เขตฯ 13---
 2424    100.00      
KPI Template

รายละเอียดตัวชี้วัด.

ตัวแปร

A = จำนวนเขตสุขภาพที่ดำเนินการผ่านเกณฑ์ที่กำหนด (เขต)

B = จำนวนเขตสุขภาพทั้งหมด (เขต)

สูตรคำนวณ (A/B)X100
เกณฑ์เป้าหมาย >= ระดับ 5 (ร้อยละ 100)
Download
ประวัติการปรับปรุง Template
View more
รายละเอียด KPI Template >>