ตัวชี้วัดที่ 066: ร้อยละของเขตสุขภาพมีการพัฒนาระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ

Map

ร้อยละ

100

ค่าเป้าหมาย
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
>= 100.00 >= 100.00 >= 100.00 >= 100.00
Chart

ผลงานรวม

ร้อยละ 100

จำนวนที่ผ่าน

12 92.31%

จำนวนที่ไม่ผ่าน

1 7.69%

Download your KPIs in CSV format.

Open it in a spreadsheet and perform your own calculations, graphing etc.

Data
แสดง 1 ถึง 13 จาก 13 ผลลัพธ์
เขตQ1 (>= 100.00)Q2 (>= 100.00)Q3 (>= 100.00)Q4 (>= 100.00)ผลงาน (ร้อยละ)FilesQuick Win Q1Quick Win Q2Quick Win Q2Quick Win Q4Last update
เขตฯ 014425.0050.0075.00100.00100.002020-10-15 09:47:54
เขตฯ 024425.0050.0075.00100.00100.002020-10-15 09:50:21
เขตฯ 034425.0050.0075.00100.00100.002020-10-15 09:52:53
เขตฯ 044425.0050.0075.00100.00100.002020-10-15 09:53:49
เขตฯ 054425.0050.0075.00100.00100.002020-10-15 09:56:56
เขตฯ 064425.0050.0075.00100.00100.002020-10-15 09:57:18
เขตฯ 074425.0050.0075.00100.00100.002020-10-15 09:58:25
เขตฯ 084425.0050.0075.00100.00100.002020-10-15 10:00:00
เขตฯ 094425.0050.0075.00100.00100.002020-10-15 10:19:55
เขตฯ 104425.0050.0075.00100.00100.002020-10-15 10:20:26
เขตฯ 114425.0050.0075.00100.00100.002020-10-15 10:24:46
เขตฯ 124425.0050.0075.00100.00100.002020-10-15 10:32:31
เขตฯ 13---
 4848    100.00      
KPI Template

รายละเอียดตัวชี้วัด.

ตัวแปร

A = จำนวนเขตสุขภาพที่ดำเนินการผ่านเกณฑ์ที่กำหนด (เขต)

B = จำนวนเขตสุขภาพทั้งหมด (เขต)

สูตรคำนวณ (A/B)X100
เกณฑ์เป้าหมาย >= ระดับ 5 (ร้อยละ 100)
Download
ประวัติการปรับปรุง Template
View more
รายละเอียด KPI Template >>