ตัวชี้วัดที่ 058.3: จำนวนองค์กรแห่งความสุข ที่มีคุณภาพมาตรฐาน (รพช./สสอ.)

Map

ร้อยละ

0

ค่าเป้าหมาย
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
- - - >= 10.00
Chart

ผลงานรวม

ร้อยละ 0

จำนวนที่ผ่าน

0 0%

จำนวนที่ไม่ผ่าน

13 100%

Download your KPIs in CSV format.

Open it in a spreadsheet and perform your own calculations, graphing etc.

Data
แสดง 1 ถึง 13 จาก 13 ผลลัพธ์
เขตQ4 (>= 10.00)ผลงาน (ร้อยละ)FilesQuick Win Q1Quick Win Q2Quick Win Q2Quick Win Q4Last update
เขตฯ 01-02020-04-09 08:06:55
เขตฯ 02-02020-04-09 08:11:42
เขตฯ 03-02020-04-09 08:26:17
เขตฯ 04-02020-04-09 07:51:53
เขตฯ 05-02020-04-09 08:28:39
เขตฯ 06-02020-04-09 08:23:16
เขตฯ 07-02020-04-09 08:27:14
เขตฯ 08-02020-04-09 08:27:41
เขตฯ 09-02020-04-09 08:24:27
เขตฯ 10-02020-04-09 07:57:40
เขตฯ 11-02020-04-09 08:32:43
เขตฯ 12-02020-04-09 08:20:48
เขตฯ 13---
 00        
KPI Template

รายละเอียดตัวชี้วัด.

ตัวแปร

A = จำนวน รพช./สสอ.ในจังหวัด ที่มีผลการประเมินผ่านเกณฑ์คุณภาพมาตรฐานองค์กรแห่งความสุข (แห่ง)

B = จำนวน รพช./สสอ.ทั้งหมดในจังหวัด (แห่ง)

สูตรคำนวณ (A/B)X100
เกณฑ์เป้าหมาย >= ร้อยละ 10
Download
ประวัติการปรับปรุง Template
View more
รายละเอียด KPI Template >>