ตัวชี้วัดที่ 017.1: ร้อยละของผลิตภัณฑ์สุขภาพกลุ่มเสี่ยงที่ได้รับการตรวจสอบได้มาตรฐานตามเกณฑ์ที่กำหนด (ผักและผลไม้สด)

Map

ร้อยละ

85.9

ค่าเป้าหมาย
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
>= 80.00 >= 80.00 >= 80.00 >= 80.00
Chart

ผลงานรวม

ร้อยละ 85.9

จำนวนที่ผ่าน

10 76.92%

จำนวนที่ไม่ผ่าน

3 23.08%

View/Download monthly report.
View

ระบบจะตัดข้อมูลทุกวันที่ 10 ของเดือนโดยอัตโนมัติ

Data
Print
แสดง 1 ถึง 13 จาก 13 ผลลัพธ์
เขตQ1 (>= 80.00)Q2 (>= 80.00)Q3 (>= 80.00)Q4 (>= 80.00)FilesLast update
เขตฯ 01323688.8980.0092.0088.892020-10-09 10:49:00
เขตฯ 02222588.0090.0086.6788.002020-10-09 10:50:55
เขตฯ 03152075.0070.0073.3375.002020-10-09 10:51:10
เขตฯ 04262892.8680.0092.862020-10-09 10:35:15
เขตฯ 05232688.4670.0088.462020-10-09 10:54:44
เขตฯ 06313588.5780.0090.0088.572020-10-09 10:34:18
เขตฯ 07172085.0080.0085.002020-10-09 10:46:51
เขตฯ 08192095.0095.002020-10-09 10:47:21
เขตฯ 09121580.0080.0080.002020-10-09 10:41:48
เขตฯ 10242596.00100.0096.002020-10-09 10:47:42
เขตฯ 11233076.6766.6775.0076.672020-10-09 10:55:59
เขตฯ 12202774.0775.0081.8274.072020-10-09 10:57:47
เขตฯ 134580.0080.002020-06-08 12:38:36
 26831285.90      
KPI Template

รายละเอียดตัวชี้วัด.

ตัวแปร

A = จำนวนผลิตภัณฑ์สุขภาพกลุ่มเสี่ยง ได้แก่ ผักและผลไม้สด, ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารหรืออาหารกลุ่มเป้าหมายที่พบสารที่มีฤทธิ์ในการลดน้ำหนักหรือเสริมสร้างสมรรถภาพทางเพศเครื่องสำอาง ที่ได้รับการตรวจสอบทางห้องปฏิบัติการมีความปลอดภัย และ จำนวนผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่ปลอดภัยที่ตรวจพบจากชุดทดสอบอย่างง่ายและการตรวจสอบทางห้องปฏิบัติการ (กรณีตรวจยืนยันทางห้องปฏิบัติการเมื่อพบผลการตรวจสอบด้วยชุดทดสอบอย่างง่ายตกมาตรฐาน) (ผลิตภัณฑ์)

B = จำนวนผลิตภัณฑ์สุขภาพกลุ่มเสี่ยง ได้แก่ ผักและผลไม้สด, ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารหรืออาหารกลุ่มเป้าหมายที่พบสารที่มีฤทธิ์ในการลดน้ำหนักหรือเสริมสร้างสมรรถภาพทางเพศ เครื่องสำอาง ที่ได้รับผลวิเคราะห์จากห้องปฏิบัติการทั้งหมด และจำนวนผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่มีผลตรวจวิเคราะห์จากชุดทดสอบอย่างง่ายทั้งหมด (ผลิตภัณฑ์)

สูตรคำนวณ (A/B)X100
เกณฑ์เป้าหมาย >= ร้อยละ 80
Download
ประวัติการปรับปรุง Template
View more
รายละเอียด KPI Template >>
ประวัติการบันทึก
Today
2020-10-09 10:57:47
Update: ยะลา

by นิธิวดี

2020-10-09 10:57:20
Update: ตรัง

by นิธิวดี

2020-10-09 10:57:01
Update: สงขลา

by นิธิวดี

2020-10-09 10:55:59
Update: ระนอง

by นิธิวดี

2020-10-09 10:55:24
Update: กระบี่

by นิธิวดี

log