ตัวชี้วัดที่ 014: ร้อยละของจังหวัดมีการขับเคลื่อนมาตรการยุติการใช้สารเคมีทางการเกษตรที่มีอันตรายสูงร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในระดับส่วนกลาง และภูมิภาค อย่างน้อยจังหวัดละ 1 เรื่อง

Map

ร้อยละ

3.95

ค่าเป้าหมาย
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
>= 100.00 >= 100.00 >= 100.00 >= 100.00
Chart

ผลงานรวม

ร้อยละ 3.95

จำนวนที่ผ่าน

0 0%

จำนวนที่ไม่ผ่าน

13 100%

Download your KPIs in CSV format.

Open it in a spreadsheet and perform your own calculations, graphing etc.

Data
แสดง 1 ถึง 13 จาก 13 ผลลัพธ์
เขตQ1 (>= 100.00)Q2 (>= 100.00)Q3 (>= 100.00)Q4 (>= 100.00)ผลงาน (ร้อยละ)FilesQuick Win Q1Quick Win Q2Quick Win Q2Quick Win Q4Last update
เขตฯ 01800.002020-02-27 11:01:52
เขตฯ 02500.002020-02-27 11:02:29
เขตฯ 03500.002020-02-27 11:02:24
เขตฯ 048225.0025.002020-03-27 10:46:49
เขตฯ 05800.002020-02-27 11:03:00
เขตฯ 06800.002020-02-24 10:54:21
เขตฯ 07400.002020-02-27 11:01:03
เขตฯ 08700.002020-02-27 11:03:55
เขตฯ 09400.002020-02-27 11:00:26
เขตฯ 105120.0020.002020-02-27 11:04:40
เขตฯ 11700.002020-02-27 11:03:27
เขตฯ 12700.002020-02-27 11:03:52
เขตฯ 13---
 763    3.95      
KPI Template

รายละเอียดตัวชี้วัด.

ตัวแปร

A = จำนวนจังหวัดมีการขับเคลื่อนมาตรการยุติการใช้สารเคมีทางการเกษตรที่มีอันตรายสูง อย่างน้อย 1 เรื่อง (จังหวัด)

B = จำนวนจังหวัดทั้งหมด (76 จังหวัด (ไม่รวม กทม.)) (จังหวัด)

สูตรคำนวณ (A/B)X100
เกณฑ์เป้าหมาย >= ร้อยละ 100
Download
ประวัติการปรับปรุง Template
View more
รายละเอียด KPI Template >>