ตัวชี้วัดที่ 018.2: ร้อยละของโรงพยาบาลที่พัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมได้ตามเกณฑ์ GREEN&CLEAN Hospital ระดับดีขึ้นไป

Map

ร้อยละ

98.96

ค่าเป้าหมาย
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
>= 98.00 >= 100.00 >= 100.00 >= 100.00
Chart

ผลงานรวม

ร้อยละ 98.96

จำนวนที่ผ่าน

5 38.46%

จำนวนที่ไม่ผ่าน

8 61.54%

Download your KPIs in CSV format.

Open it in a spreadsheet and perform your own calculations, graphing etc.

Data
แสดง 1 ถึง 13 จาก 13 ผลลัพธ์
เขตQ1 (>= 98.00)Q2 (>= 100.00)Q3 (>= 100.00)Q4 (>= 100.00)ผลงาน (ร้อยละ)FilesQuick Win Q1Quick Win Q2Quick Win Q2Quick Win Q4Last update
เขตฯ 0110927483193.5897.2597.252020-04-01 10:08:32
เขตฯ 02488535100.00100.00100.002020-04-01 10:10:07
เขตฯ 03563124098.2198.2198.212020-04-01 10:09:56
เขตฯ 047914461998.73100.00100.002020-04-01 10:01:18
เขตฯ 056822321497.06100.00100.002020-04-01 10:12:06
เขตฯ 067921292886.0898.7398.732020-04-01 10:01:28
เขตฯ 0781194022100.00100.00100.002020-04-01 10:05:25
เขตฯ 089237421293.4898.9198.912020-04-01 10:15:12
เขตฯ 099111611898.9098.9098.902020-04-01 10:03:00
เขตฯ 107427252198.6598.6598.652020-04-01 10:06:06
เขตฯ 118417452195.2498.8198.812020-04-01 10:13:43
เขตฯ 128335272095.1898.8098.802020-04-01 10:15:02
เขตฯ 1314671100.00100.00100.002020-04-01 10:15:24
 958247419282    98.96      
KPI Template

รายละเอียดตัวชี้วัด.

ตัวแปร

A = จำนวนโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขที่ดำเนินกิจกรรม GREEN & CLEAN ผ่านเกณฑ์ระดับดี (แห่ง)

B = จำนวนโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขที่ดำเนินกิจกรรม GREEN & CLEAN ผ่านเกณฑ์ระดับดีมาก (แห่ง)

C = จำนวนโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขที่ดำเนินกิจกรรม GREEN & CLEAN ผ่านเกณฑ์ระดับดีมากPlus (แห่ง)

D = จำนวนโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขทั้งหมด (แห่ง)

สูตรคำนวณ ((A+B+C)/D) X 100
เกณฑ์เป้าหมาย >= โรงพยาบาลผ่านเกณฑ์ฯ ระดับดีขึ้นไป ร้อยละ 100
Download
ประวัติการปรับปรุง Template
View more
รายละเอียด KPI Template >>