ตัวชี้วัดที่ 018.2: ร้อยละของโรงพยาบาลที่พัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมได้ตามเกณฑ์ GREEN&CLEAN Hospital ระดับดีขึ้นไป

Map

ร้อยละ

96.03

ค่าเป้าหมาย
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
>= 98.00 >= 100.00 >= 100.00 >= 100.00
Chart

ผลงานรวม

ร้อยละ 96.03

จำนวนที่ผ่าน

3 23.08%

จำนวนที่ไม่ผ่าน

10 76.92%

Download your KPIs in CSV format.

Open it in a spreadsheet and perform your own calculations, graphing etc.

Data
แสดง 1 ถึง 13 จาก 13 ผลลัพธ์
เขตQ1 (>= 98.00)Q2 (>= 100.00)Q3 (>= 100.00)Q4 (>= 100.00)ผลงาน (ร้อยละ)FilesQuick Win Q1Quick Win Q2Quick Win Q2Quick Win Q4Last update
เขตฯ 0110923483193.5893.582020-02-24 10:54:21
เขตฯ 02488535100.00100.002020-02-24 10:54:21
เขตฯ 03563124098.2198.212020-02-24 10:54:21
เขตฯ 047930321698.7398.732020-02-24 10:54:21
เขตฯ 056827271297.0697.062020-02-24 10:54:21
เขตฯ 067915302386.0886.082020-02-24 10:54:21
เขตฯ 0781194022100.00100.002020-02-24 10:54:21
เขตฯ 089232421293.4893.482020-02-24 10:54:21
เขตฯ 099111611898.9098.902020-02-24 10:54:21
เขตฯ 107427252198.6598.652020-02-24 10:54:21
เขตฯ 118415452095.2495.242020-02-24 10:54:21
เขตฯ 128332272095.1895.182020-02-24 10:54:21
เขตฯ 1314671100.00100.002020-02-24 10:54:21
 958248401271    96.03      
KPI Template

รายละเอียดตัวชี้วัด.

ตัวแปร

A = จำนวนโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขที่ดำเนินกิจกรรม GREEN & CLEAN ผ่านเกณฑ์ระดับดี (แห่ง)

B = จำนวนโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขที่ดำเนินกิจกรรม GREEN & CLEAN ผ่านเกณฑ์ระดับดีมาก (แห่ง)

C = จำนวนโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขที่ดำเนินกิจกรรม GREEN & CLEAN ผ่านเกณฑ์ระดับดีมากPlus (แห่ง)

D = จำนวนโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขทั้งหมด (แห่ง)

สูตรคำนวณ ((A+B+C)/D) X 100
เกณฑ์เป้าหมาย >= โรงพยาบาลผ่านเกณฑ์ฯ ระดับดีขึ้นไป ร้อยละ 100
Download
ประวัติการปรับปรุง Template
View more
รายละเอียด KPI Template >>