ตัวชี้วัดที่ 059: ร้อยละของจังหวัดที่ผ่านเกณฑ์คุณภาพข้อมูล

77 Provinces KPI Template
Map

ร้อยละ

0

ค่าเป้าหมาย
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
>= 60.00 >= 70.00 >= 75.00 >= 80.00
Chart

ผลงานรวม

ร้อยละ 0

จำนวนที่ผ่าน

0 0%

จำนวนที่ไม่ผ่าน

13 100%

(ข้อมูลจาก HDC : 20 มกราคม 2564 10:05)
Download your KPIs in CSV format.

Open it in a spreadsheet and perform your own calculations, graphing etc.

Data
แสดง 1 ถึง 13 จาก 13 ผลลัพธ์
เขตQ1 (>= 60.00)Q2 (>= 70.00)Q3 (>= 75.00)Q4 (>= 80.00)ผลงาน (ร้อยละ)FilesQuick Win Q1Quick Win Q2Quick Win Q2Quick Win Q4Last update
เขตฯ 018062.50100.0075.000.002020-10-26 10:09:43
เขตฯ 0250100.0060.0060.000.002020-10-26 10:09:46
เขตฯ 0350100.00100.0080.000.002020-10-26 10:09:46
เขตฯ 0480100.00100.0062.500.002020-10-26 10:09:33
เขตฯ 058075.00100.00100.000.002020-10-26 10:09:49
เขตฯ 068062.50100.0075.000.002020-10-26 10:09:34
เขตฯ 074075.00100.00100.000.002020-10-26 10:09:39
เขตฯ 0870100.00100.0085.710.002020-10-26 10:09:54
เขตฯ 0940100.00100.0050.000.002020-10-26 10:09:36
เขตฯ 105060.00100.0080.000.002020-10-26 10:09:41
เขตฯ 117085.71100.0014.290.002020-10-26 10:09:51
เขตฯ 127085.71100.0085.710.002020-10-26 10:09:53
เขตฯ 13---
 760    0.00      
KPI Template

รายละเอียดตัวชี้วัด.

ตัวแปร

A = จำนวนจังหวัดที่ผ่านเกณฑ์คุณภาพข้อมูลบริการสุขภาพ (จังหวัด)

B = จำนวนจังหวัดทั้งหมด (จังหวัด)

สูตรคำนวณ (A/B)X100
เกณฑ์เป้าหมาย >= ร้อยละ 80
Download
ประวัติการปรับปรุง Template
View more
รายละเอียด KPI Template >>