ตัวชี้วัดที่ 059: ร้อยละของจังหวัดที่ผ่านเกณฑ์คุณภาพข้อมูล

77 Provinces KPI Template
Map

ร้อยละ

0

ค่าเป้าหมาย
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
>= 60.00 >= 70.00 >= 75.00 >= 80.00
Chart

ผลงานรวม

ร้อยละ 0

จำนวนที่ผ่าน

0 0%

จำนวนที่ไม่ผ่าน

12 100%

(ข้อมูลจาก HDC : 20 มกราคม 2564 10:05)
View/Download monthly report.
View

ระบบจัดตัดข้อมูลทุกวันที่ 10 ของเดือนโดยอัตโนมัติ

Data
Print
แสดง 1 ถึง 13 จาก 13 ผลลัพธ์
เขตQ1 (>= 60.00)Q2 (>= 70.00)Q3 (>= 75.00)Q4 (>= 80.00)FilesLast update
เขตฯ 01800.0062.50100.0075.002020-10-26 10:09:43
เขตฯ 02500.00100.0060.0060.002020-10-26 10:09:46
เขตฯ 03500.00100.00100.0080.002020-10-26 10:09:46
เขตฯ 04800.00100.00100.0062.502020-10-26 10:09:33
เขตฯ 05800.0075.00100.00100.002020-10-26 10:09:49
เขตฯ 06800.0062.50100.0075.002020-10-26 10:09:34
เขตฯ 07400.0075.00100.00100.002020-10-26 10:09:39
เขตฯ 08700.00100.00100.0085.712020-10-26 10:09:54
เขตฯ 09400.00100.00100.0050.002020-10-26 10:09:36
เขตฯ 10500.0060.00100.0080.002020-10-26 10:09:41
เขตฯ 11700.0085.71100.0014.292020-10-26 10:09:51
เขตฯ 12700.0085.71100.0085.712020-10-26 10:09:53
เขตฯ 13---
 7600.00      
KPI Template

รายละเอียดตัวชี้วัด.

ตัวแปร

A = จำนวนจังหวัดที่ผ่านเกณฑ์คุณภาพข้อมูลบริการสุขภาพ (จังหวัด)

B = จำนวนจังหวัดทั้งหมด (จังหวัด)

สูตรคำนวณ (A/B)X100
เกณฑ์เป้าหมาย >= ร้อยละ 80
Download
ประวัติการปรับปรุง Template
View more
รายละเอียด KPI Template >>
ประวัติการบันทึก
Today
log