ตัวชี้วัดที่ 047: ร้อยละของประชากรเข้าถึงบริการการแพทย์ฉุกเฉิน

Map

ร้อยละ

25.86

ค่าเป้าหมาย
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
>= 26.00 >= 26.00 >= 26.00 >= 26.00
Chart

ผลงานรวม

ร้อยละ 25.86

จำนวนที่ผ่าน

7 53.85%

จำนวนที่ไม่ผ่าน

6 46.15%

Download your KPIs in CSV format.

Open it in a spreadsheet and perform your own calculations, graphing etc.

Data
แสดง 1 ถึง 13 จาก 13 ผลลัพธ์
เขตQ1 (>= 26.00)Q2 (>= 26.00)Q3 (>= 26.00)Q4 (>= 26.00)ผลงาน (ร้อยละ)FilesQuick Win Q1Quick Win Q2Quick Win Q2Quick Win Q4Last update
เขตฯ 012,4397,99919.6430.4930.492020-04-10 16:01:09
เขตฯ 023,70815,26920.5924.2824.282020-04-10 16:01:20
เขตฯ 032,3528,00423.2529.3929.392020-04-10 16:01:38
เขตฯ 041,94210,97110.9817.7017.702020-04-10 16:01:49
เขตฯ 051,0672,36530.5745.1245.122020-04-10 16:02:00
เขตฯ 063,62112,64121.8028.6428.642020-04-10 16:02:13
เขตฯ 072,31515,0288.0415.4015.402020-04-10 16:02:26
เขตฯ 081,3595,33619.4425.4725.472020-04-10 16:02:38
เขตฯ 097783,37821.6023.0323.032020-04-10 16:02:48
เขตฯ 101,7575,74424.0230.5930.592020-04-10 16:03:01
เขตฯ 114,55715,57619.2229.2629.262020-04-10 16:03:14
เขตฯ 124,94916,96022.3129.1829.182020-04-10 16:03:30
เขตฯ 13---
 30,844119,271    25.86      
KPI Template

รายละเอียดตัวชี้วัด.

ตัวแปร

A = จำนวนครั้งของผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤตที่มาโดยระบบการแพทย์ฉุกเฉิน (EMS) (ครั้ง)

B = จำนวนครั้งของผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤตทั้งหมดที่มารับบริการที่ห้องฉุกเฉิน (ER Visit) (ครั้ง)

สูตรคำนวณ (A/B)*100
เกณฑ์เป้าหมาย >= ไม่ต่ำกว่า ร้อยละ 26
Download
ประวัติการปรับปรุง Template
View more
รายละเอียด KPI Template >>