ตัวชี้วัดที่ 056.2: ร้อยละของโรงพยาบาลสังกัดกรมการแพทย์ กรมควบคุมโรค และ กรมสุขภาพจิตมีคุณภาพมาตรฐานผ่านการรับรอง HA ขั้น 3

Map

ร้อยละ

97.96

ค่าเป้าหมาย
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
>= 95.00 >= 96.00 >= 97.00 >= 98.00
Chart

ผลงานรวม

ร้อยละ 97.96

จำนวนที่ผ่าน

11 84.62%

จำนวนที่ไม่ผ่าน

2 15.38%

Download your KPIs in CSV format.

Open it in a spreadsheet and perform your own calculations, graphing etc.

Data
แสดง 1 ถึง 13 จาก 13 ผลลัพธ์
เขตQ1 (>= 95.00)Q2 (>= 96.00)Q3 (>= 97.00)Q4 (>= 98.00)ผลงาน (ร้อยละ)FilesQuick Win Q1Quick Win Q2Quick Win Q2Quick Win Q4Last update
เขตฯ 0166100.00100.00100.00100.00100.002020-10-19 15:04:21
เขตฯ 02002020-10-19 15:04:21
เขตฯ 0311100.00100.00100.00100.00100.002020-10-19 15:04:21
เขตฯ 0477100.00100.00100.00100.00100.002020-10-19 15:04:21
เขตฯ 0511100.00100.00100.00100.00100.002020-10-19 15:04:21
เขตฯ 0655100.00100.00100.00100.00100.002020-10-19 15:04:21
เขตฯ 073366.6766.6766.67100.00100.002020-10-19 15:04:21
เขตฯ 0844100.0075.00100.00100.00100.002020-10-19 15:04:21
เขตฯ 0911100.00100.00100.00100.00100.002020-10-19 15:04:21
เขตฯ 1022100.00100.00100.00100.00100.002020-10-19 15:04:21
เขตฯ 1122100.00100.00100.00100.00100.002020-10-19 15:04:21
เขตฯ 1244100.00100.00100.00100.00100.002020-10-19 15:04:21
เขตฯ 13131292.3192.3192.3192.3192.312020-10-19 15:04:21
 4948    97.96      
KPI Template

รายละเอียดตัวชี้วัด.

ตัวแปร

A = จำนวนโรงพยาบาลสังกัดกรมการแพทย์ กรมควบคุมโรค และ กรมสุขภาพจิต ที่มีผลการรับรองขั้น 3 + Reaccredit (แห่ง)

B = จำนวนโรงพยาบาลสังกัดกรมการแพทย์ กรมควบคุมโรค และกรมสุขภาพจิต จำนวน 49 แห่ง (แห่ง)

สูตรคำนวณ (A/B) X 100
เกณฑ์เป้าหมาย >= ร้อยละ 98
Download
ประวัติการปรับปรุง Template
View more
รายละเอียด KPI Template >>