ตัวชี้วัดที่ 023: จำนวน อสม. ที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพเป็น อสม. หมอประจำบ้าน

Map

จำนวน

84712

ค่าเป้าหมาย
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
>= 10000.00 >= 10000.00 >= 80000.00 >= 80000.00
Chart

ผลงานรวม

จำนวน 84712

จำนวนที่ผ่าน

0 0%

จำนวนที่ไม่ผ่าน

13 100%

Download your KPIs in CSV format.

Open it in a spreadsheet and perform your own calculations, graphing etc.

Data
แสดง 1 ถึง 13 จาก 13 ผลลัพธ์
เขตQ1 (>= 10000.00)Q2 (>= 10000.00)Q3 (>= 80000.00)Q4 (>= 80000.00)ผลงาน (จำนวน)FilesQuick Win Q1Quick Win Q2Quick Win Q2Quick Win Q4Last update
เขตฯ 019,4869242.009062.009486.009486.002020-10-19 15:04:40
เขตฯ 025,0144835.004891.005014.005014.002020-10-19 15:04:40
เขตฯ 035,1334720.005008.005133.005133.002020-10-19 15:04:40
เขตฯ 046,4451497.006091.006220.006445.006445.002020-10-19 15:04:39
เขตฯ 056,135992.006065.006252.006135.006135.002020-10-19 15:04:40
เขตฯ 065,3251583.005363.005295.005325.005325.002020-10-19 15:04:39
เขตฯ 079,1302485.009330.009177.009130.009130.002020-10-19 15:04:39
เขตฯ 088,2658094.008168.008265.008265.002020-10-19 15:04:40
เขตฯ 0911,13810938.0011153.0011138.0011138.002020-10-19 15:04:39
เขตฯ 108,054921.007924.007940.008054.008054.002020-10-19 15:04:39
เขตฯ 115,327800.004924.005017.005327.005327.002020-10-19 15:04:40
เขตฯ 125,2604565.004970.005260.005260.002020-10-19 15:04:40
เขตฯ 13-0.00-
 84,712    84712.00      
KPI Template

รายละเอียดตัวชี้วัด.

ตัวแปร

A = จำนวน อสม. ที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพเป็น อสม. หมอประจำบ้าน (คน)

สูตรคำนวณ A
เกณฑ์เป้าหมาย >= 80,000 คน
Download
ประวัติการปรับปรุง Template
View more
รายละเอียด KPI Template >>