ตัวชี้วัดที่ 023: จำนวน อสม. ที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพเป็น อสม. หมอประจำบ้าน

Map

จำนวน

82091

ค่าเป้าหมาย
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
>= 10000.00 >= 10000.00 >= 80000.00 >= 80000.00
Chart

ผลงานรวม

จำนวน 82091

จำนวนที่ผ่าน

0 0%

จำนวนที่ไม่ผ่าน

13 100%

Download your KPIs in CSV format.

Open it in a spreadsheet and perform your own calculations, graphing etc.

Data
แสดง 1 ถึง 13 จาก 13 ผลลัพธ์
เขตQ1 (>= 10000.00)Q2 (>= 10000.00)Q3 (>= 80000.00)Q4 (>= 80000.00)ผลงาน (จำนวน)FilesQuick Win Q1Quick Win Q2Quick Win Q2Quick Win Q4Last update
เขตฯ 019,2429242.009242.002020-04-15 11:44:40
เขตฯ 024,8354835.004835.002020-04-15 11:47:59
เขตฯ 034,7204720.004720.002020-04-15 11:50:59
เขตฯ 046,0911497.006091.006091.002020-04-15 12:48:10
เขตฯ 056,065992.006065.006065.002020-04-15 13:12:11
เขตฯ 065,3631583.005363.005363.002020-04-15 13:21:11
เขตฯ 079,3302485.009330.009330.002020-04-15 13:23:01
เขตฯ 088,0948094.008094.002020-04-15 13:25:47
เขตฯ 0910,93810938.0010938.002020-04-15 13:27:27
เขตฯ 107,924921.007924.007924.002020-04-15 13:29:49
เขตฯ 114,924800.004924.004924.002020-04-15 13:32:35
เขตฯ 124,5654565.004565.002020-04-15 13:34:38
เขตฯ 13-0.00-
 82,091    82091.00      
KPI Template

รายละเอียดตัวชี้วัด.

ตัวแปร

A = จำนวน อสม. ที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพเป็น อสม. หมอประจำบ้าน (คน)

สูตรคำนวณ A
เกณฑ์เป้าหมาย >= 80,000 คน
Download
ประวัติการปรับปรุง Template
View more
รายละเอียด KPI Template >>