ตัวชี้วัดที่ 051: ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของรายได้จากการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ความงามและแพทย์แผนไทย

Map

ร้อยละ

0

ค่าเป้าหมาย
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
>= 5.00 >= 5.00 >= 5.00 >= 5.00
Chart

ผลงานรวม

ร้อยละ 0

จำนวนที่ผ่าน

0 0%

จำนวนที่ไม่ผ่าน

13 100%

Download your KPIs in CSV format.

Open it in a spreadsheet and perform your own calculations, graphing etc.

Data
แสดง 1 ถึง 13 จาก 13 ผลลัพธ์
เขตQ1 (>= 5.00)Q2 (>= 5.00)Q3 (>= 5.00)Q4 (>= 5.00)ผลงาน (ร้อยละ)FilesQuick Win Q1Quick Win Q2Quick Win Q2Quick Win Q4Last update
เขตฯ 01---
เขตฯ 02---
เขตฯ 03---
เขตฯ 04002020-04-15 14:37:58
เขตฯ 05---
เขตฯ 06---
เขตฯ 07---
เขตฯ 08---
เขตฯ 09---
เขตฯ 10---
เขตฯ 11---
เขตฯ 12---
เขตฯ 13---
 00           
KPI Template

รายละเอียดตัวชี้วัด.

ตัวแปร

A = รายได้จากการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ความงาม และแพทย์แผนไทย ในปี 2563 ของประเทศไทย (1 มกราคม 2563 – 31 ธันวาคม 2563 จาก Global Wellness Institute) (บาท)

B = รายได้จากการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ความงาม และแพทย์แผนไทย ในปี 2562 ของประเทศไทย (1 มกราคม 2562 – 31 ธันวาคม 2562 จาก Global Wellness Institute) (บาท)

สูตรคำนวณ ((A-B)/B)X100
เกณฑ์เป้าหมาย >= ร้อยละ 5
Download
ประวัติการปรับปรุง Template
View more
รายละเอียด KPI Template >>