ตัวชี้วัดที่ 048: ร้อยละของโรงพยาบาลศูนย์ผ่านเกณฑ์ ER คุณภาพ

Map

ร้อยละ

0

ค่าเป้าหมาย
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
- >= 80.00 - >= 80.00
Chart

ผลงานรวม

ร้อยละ 0

จำนวนที่ผ่าน

0 0%

จำนวนที่ไม่ผ่าน

13 100%

Download your KPIs in CSV format.

Open it in a spreadsheet and perform your own calculations, graphing etc.

Data
แสดง 1 ถึง 13 จาก 13 ผลลัพธ์
เขตQ2 (>= 80.00)Q4 (>= 80.00)ผลงาน (ร้อยละ)FilesQuick Win Q1Quick Win Q2Quick Win Q2Quick Win Q4Last update
เขตฯ 01--2020-02-24 10:47:11
เขตฯ 02--2020-02-24 10:47:11
เขตฯ 03--2020-02-24 10:47:11
เขตฯ 04--2020-02-24 10:47:11
เขตฯ 05--2020-02-24 10:47:11
เขตฯ 06--2020-02-24 10:47:11
เขตฯ 07--2020-02-24 10:47:11
เขตฯ 08--2020-02-24 10:47:11
เขตฯ 09--2020-02-24 10:47:11
เขตฯ 10--2020-02-24 10:47:11
เขตฯ 11--2020-02-24 10:47:11
เขตฯ 12--2020-02-24 10:47:11
เขตฯ 13---
 00         
KPI Template

รายละเอียดตัวชี้วัด.

ตัวแปร

A = จำนวนโรงพยาบาล ระดับ A ที่ผ่านเกณฑ์ประเมิน ER คุณภาพ (แห่ง)

B = จำนวนโรงพยาบาล ระดับ A ทั้งหมด ในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (แห่ง)

สูตรคำนวณ (A/B)X100
เกณฑ์เป้าหมาย >= ร้อยละ 80
Download
ประวัติการปรับปรุง Template
View more
รายละเอียด KPI Template >>