ตัวชี้วัดที่ 048: ร้อยละของโรงพยาบาลศูนย์ผ่านเกณฑ์ ER คุณภาพ

Map

ร้อยละ

100

ค่าเป้าหมาย
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
- >= 80.00 - >= 80.00
Chart

ผลงานรวม

ร้อยละ 100

จำนวนที่ผ่าน

12 100%

จำนวนที่ไม่ผ่าน

0 0%

View/Download monthly report.
View

ระบบจัดตัดข้อมูลทุกวันที่ 10 ของเดือนโดยอัตโนมัติ

Data
Print
แสดง 1 ถึง 13 จาก 13 ผลลัพธ์
เขตQ2 (>= 80.00)Q4 (>= 80.00)FilesLast update
เขตฯ 0133100.00100.002020-10-08 17:20:48
เขตฯ 0222100.00100.002020-10-08 17:19:51
เขตฯ 0311100.00100.002020-10-08 17:19:48
เขตฯ 0433100.00100.002020-10-08 17:18:19
เขตฯ 0544100.00100.002020-10-08 17:20:06
เขตฯ 0666100.00100.002020-10-08 17:18:34
เขตฯ 0722100.00100.002020-10-08 17:19:29
เขตฯ 0822100.00100.002020-10-08 17:19:33
เขตฯ 0933100.00100.002020-10-08 17:18:43
เขตฯ 1022100.00100.002020-10-08 17:18:51
เขตฯ 1133100.00100.002020-10-08 17:20:14
เขตฯ 1233100.00100.002020-10-08 17:20:22
เขตฯ 13---
 3434100.00    
KPI Template

รายละเอียดตัวชี้วัด.

ตัวแปร

A = จำนวนโรงพยาบาล ระดับ A ที่ผ่านเกณฑ์ประเมิน ER คุณภาพ (แห่ง)

B = จำนวนโรงพยาบาล ระดับ A ทั้งหมด ในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (แห่ง)

สูตรคำนวณ (A/B)X100
เกณฑ์เป้าหมาย >= ร้อยละ 80
Download
ประวัติการปรับปรุง Template
View more
รายละเอียด KPI Template >>
ประวัติการบันทึก
Today
2020-10-08 17:20:48
Update: เชียงใหม่

by พิชญา

2020-10-08 17:20:22
Update: ยะลา

by พิชญา

2020-10-08 17:20:20
Update: ตรัง

by พิชญา

2020-10-08 17:20:17
Update: สงขลา

by พิชญา

2020-10-08 17:20:14
Update: สุราษฎร์ธานี

by พิชญา

log