ตัวชี้วัดที่ 048: ร้อยละของโรงพยาบาลศูนย์ผ่านเกณฑ์ ER คุณภาพ

Map

ร้อยละ

100

ค่าเป้าหมาย
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
- >= 80.00 - >= 80.00
Chart

ผลงานรวม

ร้อยละ 100

จำนวนที่ผ่าน

12 92.31%

จำนวนที่ไม่ผ่าน

1 7.69%

Download your KPIs in CSV format.

Open it in a spreadsheet and perform your own calculations, graphing etc.

Data
แสดง 1 ถึง 13 จาก 13 ผลลัพธ์
เขตQ2 (>= 80.00)Q4 (>= 80.00)ผลงาน (ร้อยละ)FilesQuick Win Q1Quick Win Q2Quick Win Q2Quick Win Q4Last update
เขตฯ 0133100.00100.002020-10-08 17:20:48
เขตฯ 0222100.00100.002020-10-08 17:19:51
เขตฯ 0311100.00100.002020-10-08 17:19:48
เขตฯ 0433100.00100.002020-10-08 17:18:19
เขตฯ 0544100.00100.002020-10-08 17:20:06
เขตฯ 0666100.00100.002020-10-08 17:18:34
เขตฯ 0722100.00100.002020-10-08 17:19:29
เขตฯ 0822100.00100.002020-10-08 17:19:33
เขตฯ 0933100.00100.002020-10-08 17:18:43
เขตฯ 1022100.00100.002020-10-08 17:18:51
เขตฯ 1133100.00100.002020-10-08 17:20:14
เขตฯ 1233100.00100.002020-10-08 17:20:22
เขตฯ 13---
 3434  100.00      
KPI Template

รายละเอียดตัวชี้วัด.

ตัวแปร

A = จำนวนโรงพยาบาล ระดับ A ที่ผ่านเกณฑ์ประเมิน ER คุณภาพ (แห่ง)

B = จำนวนโรงพยาบาล ระดับ A ทั้งหมด ในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (แห่ง)

สูตรคำนวณ (A/B)X100
เกณฑ์เป้าหมาย >= ร้อยละ 80
Download
ประวัติการปรับปรุง Template
View more
รายละเอียด KPI Template >>