ตัวชี้วัดที่ 019: ร้อยละของจังหวัดมีระบบจัดการปัจจัยเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อมที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพ

Map

ร้อยละ

92.11

ค่าเป้าหมาย
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
>= 60.00 >= 60.00 >= 60.00 >= 80.00
Chart

ผลงานรวม

ร้อยละ 92.11

จำนวนที่ผ่าน

11 84.62%

จำนวนที่ไม่ผ่าน

2 15.38%

Download your KPIs in CSV format.

Open it in a spreadsheet and perform your own calculations, graphing etc.

Data
แสดง 1 ถึง 13 จาก 13 ผลลัพธ์
เขตQ1 (>= 60.00)Q2 (>= 60.00)Q3 (>= 60.00)Q4 (>= 80.00)ผลงาน (ร้อยละ)FilesQuick Win Q1Quick Win Q2Quick Win Q2Quick Win Q4Last update
เขตฯ 018887.50100.00100.00100.002020-10-19 15:04:17
เขตฯ 025560.0080.00100.00100.00100.002020-10-19 15:04:17
เขตฯ 035420.0060.0080.0080.002020-10-19 15:04:17
เขตฯ 048812.50100.00100.002020-10-19 15:04:16
เขตฯ 058812.50100.00100.00100.002020-10-19 15:04:17
เขตฯ 068737.5037.5087.5087.502020-10-19 15:04:17
เขตฯ 074450.00100.00100.00100.002020-10-19 15:04:17
เขตฯ 087742.8657.14100.00100.002020-10-19 15:04:17
เขตฯ 094425.00100.00100.00100.00100.002020-10-19 15:04:17
เขตฯ 105440.0040.0080.0080.002020-10-19 15:04:17
เขตฯ 117742.86100.00100.00100.002020-10-19 15:04:17
เขตฯ 127414.2957.1457.142020-10-19 15:04:17
เขตฯ 13---
 7670    92.11      
KPI Template

รายละเอียดตัวชี้วัด.

ตัวแปร

A = จำนวนจังหวัดมีระบบจัดการปัจจัยเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อมที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพผ่านเกณฑ์ระดับดี (จังหวัด)

B = จำนวนจังหวัดทั้งหมด (จังหวัด)

สูตรคำนวณ (A/B)*100
เกณฑ์เป้าหมาย >= ร้อยละ 80 ของจังหวัดผ่านเกณฑ์ระดับดี
Download
ประวัติการปรับปรุง Template
View more
รายละเอียด KPI Template >>