ตัวชี้วัดที่ 057: ร้อยละของ รพ.สต. ที่ผ่านเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพ รพ.สต.ติดดาว

Map

ร้อยละ

0

ค่าเป้าหมาย
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
- >= 75.00 - >= 75.00
Chart

ผลงานรวม

ร้อยละ 0

จำนวนที่ผ่าน

0 0%

จำนวนที่ไม่ผ่าน

13 100%

Download your KPIs in CSV format.

Open it in a spreadsheet and perform your own calculations, graphing etc.

Data
แสดง 1 ถึง 13 จาก 13 ผลลัพธ์
เขตQ2 (>= 75.00)Q4 (>= 75.00)ผลงาน (ร้อยละ)FilesQuick Win Q1Quick Win Q2Quick Win Q2Quick Win Q4Last update
เขตฯ 011,0970000.002020-05-05 10:46:34
เขตฯ 02----2020-02-24 10:54:21
เขตฯ 03----2020-02-24 10:54:21
เขตฯ 04----2020-02-24 10:54:21
เขตฯ 05----2020-02-24 10:54:21
เขตฯ 06----2020-02-24 10:54:21
เขตฯ 07----2020-02-24 10:54:21
เขตฯ 08610000.002020-05-05 09:00:11
เขตฯ 09----2020-02-24 10:54:21
เขตฯ 10----2020-02-24 10:54:21
เขตฯ 11----2020-02-24 10:54:21
เขตฯ 12----2020-02-24 10:54:21
เขตฯ 13-----
 1,158000  0.00      
KPI Template

รายละเอียดตัวชี้วัด.

ตัวแปร

A = จำนวนโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลระดับ 5 ดาว (สะสมปีงบประมาณ (2561 – 2563) ผ่านเกณฑ์พัฒนาคุณภาพ รพ.สต.ติดดาว ระดับ 5 ดาว ในปีงบประมาณ 2563 (แห่ง)

B = จำนวนโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลระดับ 4 ดาว (สะสมปีงบประมาณ 2561 – 2563) *รายงานไปยังเขตเพื่อวางแผนพัฒนา (แห่ง)

C = จำนวนโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลระดับ 3 ดาว (สะสมปีงบประมาณ 2561 – 2563) *รายงานไปยังเขตเพื่อวางแผนพัฒนา (แห่ง)

D = จำนวนโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทั้งหมดจำนวนโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทั้งหมด โดยไม่รวม รพ.สต. ที่ถ่ายโอนไปยังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (9,782 แห่ง) (ที่มาของข้อมูลจากระบบข้อมูลทรัพยากรสุขภาพหน่วยบริการปฐมภูมิ (แห่ง)

สูตรคำนวณ (A/D) X 100
เกณฑ์เป้าหมาย >= ร้อยละ 75
Download
ประวัติการปรับปรุง Template
View more
รายละเอียด KPI Template >>