ตัวชี้วัดที่ 046.3: อัตราของผู้ป่วย triage level 1, 2 อยู่ในห้องฉุกเฉิน <2 ชม. ในโรงพยาบาลระดับ A, S, M1

Map

ร้อยละ

0

ค่าเป้าหมาย
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
- >= 60.00 - >= 60.00
Chart

ผลงานรวม

ร้อยละ 0

จำนวนที่ผ่าน

0 -%

จำนวนที่ไม่ผ่าน

0 -%

View/Download monthly report.
View

ระบบจัดตัดข้อมูลทุกวันที่ 10 ของเดือนโดยอัตโนมัติ

Data
Print
แสดง 1 ถึง 13 จาก 13 ผลลัพธ์
เขตQ2 (>= 60.00)Q4 (>= 60.00)FilesLast update
เขตฯ 01002021-01-22 07:20:23
เขตฯ 02002021-01-22 07:20:24
เขตฯ 03002021-01-22 07:20:24
เขตฯ 04002021-01-22 07:20:17
เขตฯ 05002021-01-22 07:20:25
เขตฯ 06002021-01-22 07:20:18
เขตฯ 07002021-01-22 07:20:20
เขตฯ 08002021-01-22 07:20:28
เขตฯ 09002021-01-22 07:20:19
เขตฯ 10002021-01-22 07:20:21
เขตฯ 11002021-01-22 07:20:27
เขตฯ 12002021-01-22 07:20:28
เขตฯ 13---
 00     
KPI Template

รายละเอียดตัวชี้วัด.

ตัวแปร

A = จำนวนผู้ป่วย triage level 1, 2 อยู่ในห้องฉุกเฉินมีข้อบ่งชี้ได้ admit ภายใน 2 ชม. (ราย)

B = จำนวนผู้ป่วย triage level 1, 2 ที่มีข้อบ่งชี้ให้ admit ทั้งหมด (ราย)

สูตรคำนวณ (A/B)X100
เกณฑ์เป้าหมาย >= ร้อยละ 60
Download
ประวัติการปรับปรุง Template
View more
รายละเอียด KPI Template >>
ประวัติการบันทึก
Today
log