ตัวชี้วัดที่ 055.3: ร้อยละความสำเร็จของส่วนราชการในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขที่ดำเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐผ่านเกณฑ์ที่กำหนด (ระดับอำเภอ)

Map

ร้อยละ

98.39

ค่าเป้าหมาย
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
>= 90.00 >= 90.00 >= 90.00 >= 90.00
Chart

ผลงานรวม

ร้อยละ 98.39

จำนวนที่ผ่าน

11 84.62%

จำนวนที่ไม่ผ่าน

2 15.38%

Download your KPIs in CSV format.

Open it in a spreadsheet and perform your own calculations, graphing etc.

Data
แสดง 1 ถึง 13 จาก 13 ผลลัพธ์
เขตQ1 (>= 90.00)Q2 (>= 90.00)Q3 (>= 90.00)Q4 (>= 90.00)ผลงาน (ร้อยละ)FilesQuick Win Q1Quick Win Q2Quick Win Q2Quick Win Q4Last update
เขตฯ 01103103100.00100.002020-02-26 08:35:30
เขตฯ 024747100.00100.002020-02-26 08:35:32
เขตฯ 035454100.00100.002020-02-26 08:35:31
เขตฯ 047070100.00100.002020-02-26 08:35:24
เขตฯ 05626198.3998.392020-02-26 08:35:33
เขตฯ 066969100.00100.002020-02-26 08:35:24
เขตฯ 07776989.6189.612020-02-26 08:35:27
เขตฯ 087979100.00100.002020-02-26 08:35:28
เขตฯ 09888798.8698.862020-02-26 08:35:25
เขตฯ 107070100.00100.002020-02-26 08:35:28
เขตฯ 117474100.00100.002020-02-26 08:35:35
เขตฯ 12777394.8194.812020-02-26 08:35:36
เขตฯ 13---
 870856    98.39      
KPI Template

รายละเอียดตัวชี้วัด.

ตัวแปร

A = จำนวนสำนักงานสาธารณสุขอำเภอที่ดำเนินการผ่านเกณฑ์ที่กำหนด (แห่ง)

B = จำนวนสำนักงานสาธารณสุขอำเภอทั้งหมด (แห่ง)

สูตรคำนวณ (A/B) X 100
เกณฑ์เป้าหมาย >= ระดับ 5 (ร้อยละ 90)
Download
ประวัติการปรับปรุง Template
View more
รายละเอียด KPI Template >>