ตัวชี้วัดที่ 055.3: ร้อยละความสำเร็จของส่วนราชการในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขที่ดำเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐผ่านเกณฑ์ที่กำหนด (ระดับอำเภอ)

Map

ร้อยละ

6.95

ค่าเป้าหมาย
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
>= 90.00 >= 90.00 >= 90.00 >= 90.00
Chart

ผลงานรวม

ร้อยละ 6.95

จำนวนที่ผ่าน

0 0%

จำนวนที่ไม่ผ่าน

13 100%

Download your KPIs in CSV format.

Open it in a spreadsheet and perform your own calculations, graphing etc.

Data
แสดง 1 ถึง 13 จาก 13 ผลลัพธ์
เขตQ1 (>= 90.00)Q2 (>= 90.00)Q3 (>= 90.00)Q4 (>= 90.00)ผลงาน (ร้อยละ)FilesQuick Win Q1Quick Win Q2Quick Win Q2Quick Win Q4Last update
เขตฯ 011038100.0079.617.777.772020-06-04 00:03:14
เขตฯ 02478100.0093.6217.0217.022020-06-04 00:03:17
เขตฯ 035411100.0098.1520.3720.372020-06-04 00:03:16
เขตฯ 04702100.00100.002.862.862020-06-02 00:03:06
เขตฯ 0562298.3996.773.233.232020-06-04 00:03:18
เขตฯ 06692100.0095.652.902.902020-06-02 00:03:09
เขตฯ 0777289.6194.812.602.602020-06-04 00:03:13
เขตฯ 088710100.00100.0011.4911.492020-06-04 00:03:12
เขตฯ 0988898.8694.329.099.092020-06-04 00:03:11
เขตฯ 10703100.00100.004.294.292020-06-04 00:03:11
เขตฯ 11744100.00100.005.415.412020-06-04 00:03:20
เขตฯ 1277194.8170.131.301.302020-06-04 00:03:21
เขตฯ 13---
 87861    6.95      
KPI Template

รายละเอียดตัวชี้วัด.

ตัวแปร

A = จำนวนสำนักงานสาธารณสุขอำเภอที่ดำเนินการผ่านเกณฑ์ที่กำหนด (แห่ง)

B = จำนวนสำนักงานสาธารณสุขอำเภอทั้งหมด (แห่ง)

สูตรคำนวณ (A/B) X 100
เกณฑ์เป้าหมาย >= ระดับ 5 (ร้อยละ 90)
Download
ประวัติการปรับปรุง Template
View more
รายละเอียด KPI Template >>