ตัวชี้วัดที่ 055.3: ร้อยละความสำเร็จของส่วนราชการในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขที่ดำเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐผ่านเกณฑ์ที่กำหนด (ระดับอำเภอ)

Map

ร้อยละ

98.86

ค่าเป้าหมาย
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
>= 90.00 >= 90.00 >= 90.00 >= 90.00
Chart

ผลงานรวม

ร้อยละ 98.86

จำนวนที่ผ่าน

12 92.31%

จำนวนที่ไม่ผ่าน

1 7.69%

Download your KPIs in CSV format.

Open it in a spreadsheet and perform your own calculations, graphing etc.

Data
แสดง 1 ถึง 13 จาก 13 ผลลัพธ์
เขตQ1 (>= 90.00)Q2 (>= 90.00)Q3 (>= 90.00)Q4 (>= 90.00)ผลงาน (ร้อยละ)FilesQuick Win Q1Quick Win Q2Quick Win Q2Quick Win Q4Last update
เขตฯ 01103103100.0079.61100.00100.00100.002020-10-19 15:04:23
เขตฯ 024747100.0093.62100.00100.00100.002020-10-19 15:04:23
เขตฯ 035453100.0098.15100.0098.1598.152020-10-19 15:04:23
เขตฯ 047070100.00100.00100.00100.00100.002020-10-19 15:04:23
เขตฯ 05626298.3996.77100.00100.00100.002020-10-19 15:04:23
เขตฯ 066968100.0095.6598.5598.5598.552020-10-19 15:04:23
เขตฯ 07777389.6194.8197.4094.8194.812020-10-19 15:04:23
เขตฯ 088787100.00100.0098.85100.00100.002020-10-19 15:04:23
เขตฯ 09888698.8694.32100.0097.7397.732020-10-19 15:04:23
เขตฯ 107070100.00100.00100.00100.00100.002020-10-19 15:04:23
เขตฯ 117474100.00100.00100.00100.00100.002020-10-19 15:04:23
เขตฯ 12777594.8170.13100.0097.4097.402020-10-19 15:04:23
เขตฯ 13---
 878868    98.86      
KPI Template

รายละเอียดตัวชี้วัด.

ตัวแปร

A = จำนวนสำนักงานสาธารณสุขอำเภอที่ดำเนินการผ่านเกณฑ์ที่กำหนด (แห่ง)

B = จำนวนสำนักงานสาธารณสุขอำเภอทั้งหมด (แห่ง)

สูตรคำนวณ (A/B) X 100
เกณฑ์เป้าหมาย >= ระดับ 5 (ร้อยละ 90)
Download
ประวัติการปรับปรุง Template
View more
รายละเอียด KPI Template >>