ตัวชี้วัดที่ 020: ร้อยละของหน่วยบริการปฐมภูมิและเครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิที่เปิดดำเนินการในพื้นที่

Map

ร้อยละ

0

ค่าเป้าหมาย
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
- >= 25.00 - >= 25.00
Chart

ผลงานรวม

ร้อยละ 0

จำนวนที่ผ่าน

0 0%

จำนวนที่ไม่ผ่าน

13 100%

Download your KPIs in CSV format.

Open it in a spreadsheet and perform your own calculations, graphing etc.

Data
แสดง 1 ถึง 13 จาก 13 ผลลัพธ์
เขตQ2 (>= 25.00)Q4 (>= 25.00)ผลงาน (ร้อยละ)FilesQuick Win Q1Quick Win Q2Quick Win Q2Quick Win Q4Last update
เขตฯ 01---
เขตฯ 02---
เขตฯ 03---
เขตฯ 04---
เขตฯ 05---
เขตฯ 06---
เขตฯ 07---
เขตฯ 08---
เขตฯ 09---
เขตฯ 10---
เขตฯ 11---
เขตฯ 12---
เขตฯ 13---
 00         
KPI Template

รายละเอียดตัวชี้วัด.

ตัวแปร

A = จำนวนหน่วยบริการปฐมภูมิและเครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิ ที่ รพศ./รพท/รพช./รพ.สต ดำเนินการให้บริการสุขภาพปฐมภูมิ เป้าหมายรวม ร้อยละ 25 (จำนวนทีมที่เปิดดำเนินการใหม่ในปี 2563 จำนวน = 446 หน่วย เป็นข้อมูลสะสมเดิม จากปี 2559-2562 จำนวน เขตสุขภาพ จำนวน 1,141 หน่วย และ กทม.จำนวน 38 หน่วย รวม 1,179 หน่วย) (ทีม)

B = จำนวนหน่วยบริการปฐมภูมิและเครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิเป้าหมาย (6,500 หน่วย) หรือแผนการจัดตั้งหน่วยบริการสุขภาพปฐมภูมิ (กำลังดำเนินการจัดทำแผนการจัดตั้งเพื่อสอดคล้องกับพรบ.ระบบสุขภาพปฐมภูมิ พ.ศ.2562) (ทีม)

สูตรคำนวณ (A/B)*100
เกณฑ์เป้าหมาย >= ร้อยละ 25 (1,625 หน่วย) (เป้าหมายสะสม) ดำเนินการในปี 62 จำนวน 1,179 หน่วย (18.14%)
Download
ประวัติการปรับปรุง Template
View more
รายละเอียด KPI Template >>