ตัวชี้วัดที่ 018.1: ร้อยละของโรงพยาบาลที่พัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมได้ตามเกณฑ์ GREEN&CLEAN Hospital ระดับพื้นฐานขึ้นไป

Map

ร้อยละ

100

ค่าเป้าหมาย
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
>= 100.00 >= 100.00 >= 100.00 >= 100.00
Chart

ผลงานรวม

ร้อยละ 100

จำนวนที่ผ่าน

13 100%

จำนวนที่ไม่ผ่าน

0 0%

Download your KPIs in CSV format.

Open it in a spreadsheet and perform your own calculations, graphing etc.

Data
แสดง 1 ถึง 13 จาก 13 ผลลัพธ์
เขตQ1 (>= 100.00)Q2 (>= 100.00)Q3 (>= 100.00)Q4 (>= 100.00)ผลงาน (ร้อยละ)FilesQuick Win Q1Quick Win Q2Quick Win Q2Quick Win Q4Last update
เขตฯ 011093274831100.00100.00100.002020-03-31 17:07:40
เขตฯ 024808535100.00100.00100.002020-03-31 17:10:11
เขตฯ 0356131240100.00100.00100.002020-03-31 17:09:53
เขตฯ 04790144619100.00100.00100.002020-03-31 16:56:25
เขตฯ 05680223214100.00100.00100.002020-03-31 17:12:49
เขตฯ 06791212928100.00100.00100.002020-03-31 16:58:35
เขตฯ 07810194022100.00100.00100.002020-03-31 17:03:55
เขตฯ 08921374212100.00100.00100.002020-03-31 17:17:42
เขตฯ 09911116118100.00100.00100.002020-03-31 17:01:07
เขตฯ 10741272521100.00100.00100.002020-03-31 17:04:53
เขตฯ 11841174521100.00100.00100.002020-04-01 09:55:02
เขตฯ 12831352720100.00100.00100.002020-03-31 17:17:20
เขตฯ 13140671100.00100.00100.002020-03-31 17:17:55
 95810247419282    100.00      
KPI Template

รายละเอียดตัวชี้วัด.

ตัวแปร

A = จำนวนโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขที่ดำเนินกิจกรรม GREEN & CLEAN ผ่านเกณฑ์ระดับพื้นฐาน (แห่ง)

B = จำนวนโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขที่ดำเนินกิจกรรม GREEN & CLEAN ผ่านเกณฑ์ระดับดี (แห่ง)

C = จำนวนโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขที่ดำเนินกิจกรรม GREEN & CLEAN ผ่านเกณฑ์ระดับดีมาก (แห่ง)

D = จำนวนโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขที่ดำเนินกิจกรรม GREEN & CLEAN ผ่านเกณฑ์ระดับดีมากPlus (แห่ง)

E = จำนวนโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขที่ดำเนินกิจกรรม GREEN & CLEAN ผ่านเกณฑ์ระดับดีมาก (แห่ง)

สูตรคำนวณ ((A+B+C+D)/E) X 100
เกณฑ์เป้าหมาย >= โรงพยาบาลผ่านเกณฑ์ฯ ระดับพื้นฐานขึ้นไป ร้อยละ 100
Download
ประวัติการปรับปรุง Template
View more
รายละเอียด KPI Template >>