ตัวชี้วัดที่ 018.1: ร้อยละของโรงพยาบาลที่พัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมได้ตามเกณฑ์ GREEN&CLEAN Hospital ระดับพื้นฐานขึ้นไป

Map

ร้อยละ

100

ค่าเป้าหมาย
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
>= 100.00 >= 100.00 >= 100.00 >= 100.00
Chart

ผลงานรวม

ร้อยละ 100

จำนวนที่ผ่าน

13 100%

จำนวนที่ไม่ผ่าน

0 0%

Download your KPIs in CSV format.

Open it in a spreadsheet and perform your own calculations, graphing etc.

Data
แสดง 1 ถึง 13 จาก 13 ผลลัพธ์
เขตQ1 (>= 100.00)Q2 (>= 100.00)Q3 (>= 100.00)Q4 (>= 100.00)ผลงาน (ร้อยละ)FilesQuick Win Q1Quick Win Q2Quick Win Q2Quick Win Q4Last update
เขตฯ 010175139107100.00100.00100.00100.00100.002020-10-19 15:04:14
เขตฯ 0201133549100.00100.0097.96100.00100.002020-10-19 15:04:14
เขตฯ 0302134156100.00100.00100.00100.00100.002020-10-19 15:04:14
เขตฯ 04013382879100.00100.00100.00100.00100.002020-10-19 15:04:14
เขตฯ 05010401969100.00100.00100.00100.00100.002020-10-19 15:04:14
เขตฯ 06117303179100.00100.00100.00100.00100.002020-10-19 15:04:14
เขตฯ 07015442281100.00100.00100.00100.00100.002020-10-19 15:04:14
เขตฯ 08019403392100.00100.00100.00100.00100.002020-10-19 15:04:14
เขตฯ 0917473691100.00100.00100.00100.00100.002020-10-19 15:04:14
เขตฯ 10010313374100.00100.00100.00100.00100.002020-10-19 15:04:14
เขตฯ 11016333584100.00100.00100.00100.00100.002020-10-19 15:04:14
เขตฯ 1209403483100.00100.00100.00100.00100.002020-10-19 15:04:14
เขตฯ 130310114100.00100.00100.00100.00100.002020-10-19 15:04:14
 2139430387958    100.00      
KPI Template

รายละเอียดตัวชี้วัด.

ตัวแปร

A = จำนวนโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขที่ดำเนินกิจกรรม GREEN & CLEAN ผ่านเกณฑ์ระดับพื้นฐาน (แห่ง)

B = จำนวนโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขที่ดำเนินกิจกรรม GREEN & CLEAN ผ่านเกณฑ์ระดับดี (แห่ง)

C = จำนวนโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขที่ดำเนินกิจกรรม GREEN & CLEAN ผ่านเกณฑ์ระดับดีมาก (แห่ง)

D = จำนวนโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขที่ดำเนินกิจกรรม GREEN & CLEAN ผ่านเกณฑ์ระดับดีมากPlus (แห่ง)

E = จำนวนโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขที่ดำเนินกิจกรรม GREEN & CLEAN ผ่านเกณฑ์ระดับดีมาก (แห่ง)

สูตรคำนวณ ((A+B+C+D)/E) X 100
เกณฑ์เป้าหมาย >= โรงพยาบาลผ่านเกณฑ์ฯ ระดับพื้นฐานขึ้นไป ร้อยละ 100
Download
ประวัติการปรับปรุง Template
View more
รายละเอียด KPI Template >>