ตัวชี้วัดที่ 007: ร้อยละของผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงได้รับการดูแลตาม care plan

Map

ร้อยละ

2.79

ค่าเป้าหมาย
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
>= 70.00 >= 70.00 >= 75.00 >= 80.00
Chart

ผลงานรวม

ร้อยละ 2.79

จำนวนที่ผ่าน

0 0%

จำนวนที่ไม่ผ่าน

13 100%

Download your KPIs in CSV format.

Open it in a spreadsheet and perform your own calculations, graphing etc.

Data
แสดง 1 ถึง 13 จาก 13 ผลลัพธ์
เขตQ1 (>= 70.00)Q2 (>= 70.00)Q3 (>= 75.00)Q4 (>= 80.00)ผลงาน (ร้อยละ)FilesQuick Win Q1Quick Win Q2Quick Win Q2Quick Win Q4Last update
เขตฯ 0118,296072.250.002020-02-25 10:19:28
เขตฯ 0215,305073.600.002020-02-25 10:19:30
เขตฯ 039,785057.610.002020-02-25 10:19:29
เขตฯ 0412,1506,38472.7152.542020-02-25 10:22:10
เขตฯ 058,899080.660.002020-02-25 10:19:31
เขตฯ 0610,1479451.120.932020-02-25 10:22:13
เขตฯ 0741,915069.280.002020-02-25 10:19:25
เขตฯ 0819,875078.230.002020-02-25 10:19:35
เขตฯ 0933,085074.800.002020-02-25 10:19:23
เขตฯ 1044,666078.210.002020-02-25 10:19:26
เขตฯ 118,402068.510.002020-02-25 10:19:33
เขตฯ 129,295068.250.002020-02-25 10:19:34
เขตฯ 13---
 231,8206,478    2.79      
KPI Template

รายละเอียดตัวชี้วัด.

ตัวแปร

A = จำนวนผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงที่ได้รับการดูแลตาม Care Plan (ตำบล)

B = จำนวนผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงทั้งหมดในประเทศไทยที่เข้าร่วมโครงการ LTC (ตำบล)

สูตรคำนวณ (A/B)*100
เกณฑ์เป้าหมาย >= ร้อยละ 80
Download
ประวัติการปรับปรุง Template
View more
รายละเอียด KPI Template >>