ตัวชี้วัดที่ 046.6: อัตราของโรงพยาบาลระดับ F2 ขึ้นไปที่ผ่านเกณฑ์ประเมิน ECS คุณภาพ (ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50)

Map

ร้อยละ

0

ค่าเป้าหมาย
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
- >= 80.00 - >= 80.00
Chart

ผลงานรวม

ร้อยละ 0

จำนวนที่ผ่าน

0 -%

จำนวนที่ไม่ผ่าน

0 -%

View/Download monthly report.
View

ระบบจัดตัดข้อมูลทุกวันที่ 10 ของเดือนโดยอัตโนมัติ

Data
Print
แสดง 1 ถึง 13 จาก 13 ผลลัพธ์
เขตQ2 (>= 80.00)Q4 (>= 80.00)FilesLast update
เขตฯ 01002021-01-22 07:22:51
เขตฯ 02002021-01-22 07:22:52
เขตฯ 03002021-01-22 07:22:52
เขตฯ 04002021-01-22 07:22:46
เขตฯ 05002021-01-22 07:22:54
เขตฯ 06002021-01-22 07:22:46
เขตฯ 07002021-01-22 07:22:49
เขตฯ 08002021-01-22 07:22:56
เขตฯ 09002021-01-22 07:22:47
เขตฯ 10002021-01-22 07:22:49
เขตฯ 11002021-01-22 07:22:55
เขตฯ 12002021-01-22 07:22:56
เขตฯ 13---
 00     
KPI Template

รายละเอียดตัวชี้วัด.

ตัวแปร

A = จำนวนโรงพยาบาลระดับ F2 ขึ้นไป ที่ผ่านเกณฑ์ประเมิน ECS คุณภาพ(ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50) (ราย)

B = จำนวนโรงพยาบาลระดับ F2 ขึ้นไป ที่ประเมิน ECS คุณภาพทั้งหมด (ราย)

สูตรคำนวณ (A/B)X100
เกณฑ์เป้าหมาย >= ร้อยละ 80
Download
ประวัติการปรับปรุง Template
View more
รายละเอียด KPI Template >>
ประวัติการบันทึก
Today
log